Operační program 'Střední Evropa'

Program v rámci cíle Evropská územní spolupráce spolufinancovaný Evropským fondem pro regionální rozvoj (ERDF)

Rakousko

Další nástroje

 

Dne 3. prosince 2007 schválila Evropská komise program Evropská územní spolupráce na období 2007–2013. Program se nazývá „Střední Evropa“ a zaměřuje se na nadnárodní spolupráci osmi členských států. Do programu jsou zapojeny tyto státy: Česká republika, Německo (území na východě a jihu země), Itálie (území na severovýchodě země), Maďarsko, Rakousko, Polsko, Slovinsko a Slovensko. Účastní se také Ukrajina (západní část země), která čerpá z vlastních zdrojů a rovněž z příspěvku evropského nástroje sousedství a partnerství.

Celkový rozpočet programu těsně přesahuje 298 milionů EUR, přičemž finanční pomoc Společenství v rámci ERDF je zhruba 246 milionů EUR. To představuje přibližně 2,8 % veškerých investic EU vyčleněných pro cíl Evropská územní spolupráce v rámci politiky soudržnosti na období 2007–2013.

1. Cíl a účel programu

Přijatý program je v rámci nadnárodní spolupráce nový, nicméně většina ze zúčastněných partnerů již spolupracovala při programu INTERREG IIIB CADSES, který je na období 2007–2013 rozdělen do dvou samostatných programů: „Střední Evropa“ a „Jihovýchodní Evropa“.

Celkovým cílem programu je posílit územní soudržnost, podporovat vnitřní integraci a zlepšit konkurenceschopnost střední Evropy. Tento široký celkový cíl zahrnuje dva strategické cíle:

  • zlepšit konkurenceschopnost střední Evropy podporou struktur inovace a dostupnosti,
  • vyváženým a udržitelným způsobem zlepšit územní rozvoj prostřednictvím zvyšování kvality životního prostředí a rozvoje atraktivních měst a regionů.

2. Očekávaný dopad investic

Pro zhodnocení dopadu programu na konkurenceschopnost, životní prostředí, dostupnost, identitu regionu, kvalitu života ve městech a regionech atd. bude použita řada ukazatelů, relevantních pro každou z priorit programu.

Očekává se, že program významným způsobem přispěje k růstu celkové územní soudržnosti dané oblasti tím, že poskytne veřejným a soukromým subjektům příležitosti pro hledání společných řešení společných problémů, které přesahují hranice regionů a států.

3. Priority

Celkový cíl a jeho dva strategické cíle byly převedeny do pěti tematických priorit, přičemž každá z nich se zaměřuje na různá odvětví socio-ekonomických aktérů působících v dané oblasti. Priority jsou následující:

Priorita 1: Usnadňování/umožňování inovace ve střední Evropě [přibližně 20 % celkových finančních prostředků]

Hlavním cílem této priority je v celé oblasti programu vytvořit příznivý rámec pro inovaci a podnikání. Střední Evropa má v této oblasti veliký potenciál, nicméně na jejím území existují výrazné rozdíly. Cílem partnerů je podporovat projekty, které přispívají ke spolupráci ve všech fázích inovačního řetězce.

Priorita 2: Zlepšování dostupnosti střední Evropy a v rámci ní [přibližně 26 % celkových finančních prostředků]

Pro střední Evropu je typická různá úroveň dostupnosti, od velmi snadno dostupných regionů až po méně dostupné rozsáhlé venkovské a okrajové oblasti. Tato priorita poskytne podporu klíčovým aktérům v oblasti dopravy, aby mohli spolupracovat na stanovení priorit, kterým je třeba věnovat pozornost ve snaze zlepšit propojení a interoperabilitu ve střední Evropě. Jelikož program nemá dostatek finančních prostředků na investice do rozsáhlých projektů infrastruktury, poskytne partnerům podporu při přípravě konkrétních investičních plánů, které by měly být předloženy dalším vnitrostátním nebo evropským finančním zdrojům. Tato priorita se rovněž zaměřuje na udržitelnost, a bude proto podporovat řešení využívající paliva s neutrálním obsahem uhlíku.

Priorita 3: Odpovědné užívání životního prostředí [přibližně 26 % celkových finančních prostředků]

V regionu, jehož se program týká, se nachází mnoho vysoce rizikových oblastí, pokud jde o přírodní katastrofy, jako například povodně, nebo nehody způsobené člověkem. Je zde také velmi bohaté přírodní a kulturní dědictví, které je třeba společně chránit a spravovat. Tato priorita poskytne finanční prostředky na projekty v oblasti řízení rizik a prevence, řízení zdrojů, energetické účinnosti atd.

Priorita 4: Větší konkurenceschopnost a atraktivnost měst a regionů [přibližně 22 % celkových finančních prostředků]

Kvalita života ve střední Evropě může být zlepšena posílením kapacity regionů a měst v oblasti územního a městského plánování. V důsledku toho bude podporována výměna osvědčených postupů a hledání společných řešení s cílem zlepšit územní plánování na místní a regionální úrovni. Dalším důležitým aspektem této priority je posoudit možnosti využití bohatství existujících kulturních zdrojů.

Priorita 5: Technická pomoc [přibližně 6 % celkových finančních prostředků]

Technická pomoc je poskytována na provádění programu. K dispozici je i finanční podpora na pokrytí nákladů spojených s administrativou, monitorováním, hodnocením a kontrolou.

Finanční a technické informace

Operační program 'Střední Evropa'

Typ zásahu

Operační program

Číslo Společné konzulární instrukce

2007CB163PO061

Number of decision

C/2007/5817

Datum konečného schválení

03/12/2007

Členění financí na jednotlivé prioritní osy

Prioritní osy Investice EU Vnitrostátní příspěvek z veřejných zdrojů Celkový příspěvek z veřejných zdrojů
Usnadňování/umožňování inovace ve střední Evropě 49 202 215 10 077 562 59 279 777
Zlepšování dostupnosti střední Evropy a v rámci ní 63 962 879 13 100 831 77 063 710
Odpovědné užívání životního prostředí 63 962 879 13 100 831 77 063 710
Větší konkurenceschopnost a atraktivnost měst a regionů 54 122 437 11 085 318 65 207 755
Technická pomoc 14 760 664 4 920 221 19 680 885
Celkově 246 011 074 52 284 763 298 295 837