Operační program 'Rakousko - Česká republika'

Program v rámci cíle Evropská územní spolupráce spolufinancovaný Evropským fondem pro regionální rozvoj (ERDF)

Rakousko

Další nástroje

 

Dne 20. prosince 2007 schválila Evropská komise operační program přeshraniční spolupráce mezi Rakouskem a Českou republikou na období 2007–2013. Součástí programu je poskytovat podporu Společenství v rámci Evropského fondu pro regionální rozvoj (ERDF) konkrétním rakouským a českým regionům ležícím podél společné hranice těchto států. Jedná se o rakouské regiony Waldviertel, Weinviertel, Wiener Umland Nordteil, Wien, Mühlviertel, Innviertel, Linz-Wels, Steyr-Kirchdorf, Mostviertel-Eisenwurzen a St. Pölten a české regiony Jihočeský kraj, Jihomoravský kraj a kraj Vysočina.

Operační program spadá do rámce vymezeného pro cíl Evropská územní spolupráce a jeho celkový rozpočet činí okolo 126 milionů EUR. Podpora Společenství prostřednictvím ERDF dosahuje přibližně 107 milionů EUR, což představuje zhruba 1,2 % celkových investic EU určených pro cíl Evropská územní spolupráce v rámci politiky soudržnosti na léta 2007–2013.

1. Cíl a účel programu

Hlavním cílem programu je zvýšit a prohloubit spolupráci v tomto příhraničním regionu, podpořit udržitelný hospodářský růst odstraněním stávajících překážek a zlepšit rozvoj na celém uvedeném území.

Přeshraniční oblast je charakteristická značnými hospodářskými rozdíly mezi rakouskými a českými regiony. Hrubý regionální produkt (HRP) na hlavu činí v rakouských příhraničních regionech okolo 132 % průměru EU-25, v příhraničních regionech České republiky dosahuje přibližně 62 %.

Vzhledem k tomu, že velkou část přeshraničního území tvoří chráněné přírodní oblasti, pokládá se za hlavní faktor případného rozvoje této zóny cestovní ruch. Významným prostorem pro růst je rovněž výroba obnovitelných energií.

2. Očekávaný dopad investic

V souladu s cíli lisabonské agendy pro růst a zaměstnanost má program vést k lepším sítím spolupráce mezi univerzitami, výzkumnými středisky a malými a středními podniky, k většímu využití informačních a komunikačních technologií, zajištění podpůrných služeb pro malé a střední podniky a k lepší výuce, vzdělávacím systémům a adaptabilitě pracovníků.

Program by se měl rovněž podílet na výrazných zlepšeních místních silničních spojení, předcházení rizikům a na ochraně přírody. Cestovnímu ruchu by mělo prospět větší využívání inovativních nástrojů informačních a komunikačních technologií a také kampaně propagující některé přeshraniční regiony jakožto jedinečné a celistvé rekreační oblasti schopné konkurovat jiným významným turistickým destinacím v obou zemích. Měly by být rovněž dokončeny cyklistické trasy propojující obě země.

3. Priority

Operační program je rozdělen podle následujících priorit:

Priorita 1: Socioekonomický rozvoj, cestovní ruch a šíření know-how [přibližně 44,2 % celkových finančních prostředků]

Cílem této priority je posílit podnikatelské prostředí a podporu služeb, zintenzivnit a vytvářet příležitosti pro cestovní ruch, zlepšit kulturní dědictví a hospodařit s ním, rozvíjet lidské zdroje a zlepšit podmínky pro život a sociální začlenění.

Priorita 2: Regionální dostupnost a udržitelný rozvoj [přibližně 49,8 % celkových finančních prostředků]

Tato priorita má zlepšit přístupnost regionu, posílit předcházení rizikům, rozvíjet/řídit přírodní oblasti, přírodní dědictví a využití alternativních energií a zlepšit institucionální struktury spolupráce.

Priorita 3: Technická podpora [přibližně 6,0 % celkových finančních prostředků]

Účelem je podpořit řízení operačního programu, zejména činnosti týkající se podávání informací a komunikace.

Finanční a technické informace

Operační program 'Rakousko - Česká republika'

Typ zásahu

Operační program

Číslo Společné konzulární instrukce

2007CB163PO002

Number of decision

C/2007/6491

Datum konečného schválení

20/12/2007

Členění financí na jednotlivé prioritní osy

Prioritní osy Investice EU Vnitrostátní příspěvek z veřejných zdrojů Celkový příspěvek z veřejných zdrojů
Socioekonomický rozvoj, cestovní ruch a šíření know-how 47 476 084 8 378 132 55 854 216
Regionální dostupnost a udržitelný rozvoj 53 513 186 9 443 504 62 956 690
Technická pomoc 6 446 123 1 137 551 7 583 674
Celkově 107 435 393 18 959 187 126 394 580