Nová politika soudržnosti

Pro příští dlouhodobý rozpočet EU na období 2021–2027 Evropská komise navrhuje modernizovat politiku soudržnosti, což je hlavní investiční politika EU a jeden z jejích nejkonkrétnějších projevů solidarity.

Další nástroje

 

Novinky

  Letní číslo časopisu Panorama, které je nyní k dispozici ke stažení, se věnuje budoucnosti a zamýšlí se nad návrhem rozpočtu Evropské komise na rozpočtové období 2021–2027. Kromě úvodního článku, který shrnuje návrhy a to, jak mají reformovat politiku soudržnosti, máme exkluzivní rozhovor s komisařkou Creţuovou, v němž se vyjadřuje o hlavních aspektech posledního vývoje a jejich odůvodnění, a uvádíme počáteční reakce různých aktérů z celé Evropy.

  Tentokrát se zaměřujeme na Irsko, které v současné době slaví 45 let členství v EU. V rozhovoru s ministrem pro veřejné výdaje Paschalem Donohoem a prostřednictvím výběru projektů ukazujeme, jak financování z EFRR napomohlo Irsku stát se inovativnějším a konkurenceschopnějším.

  Odhalíme 21 finalistů letošních cen Regiostars a podíváme se na témata a podrobnosti příštího Evropského týdne regionů a měst, který se zkraje října koná v Bruselu. V rámci Evropského roku kulturního dědictví se také zabýváme různými projekty kulturního dědictví podporovanými z EFRR a naše rubrika Zachyceno na fotoaparát poukazuje na inovace v Polsku. Je zde reportáž z nedávné konference na téma řádná správa a zkoumáme různé iniciativy napomáhající při budování administrativních kapacit v celé EU. Sledujeme pokračující dobrodružství našich mladých evropských hvězd sociálních sítí, kteří cestují napříč kontinentem v rámci projektu EU Road Trip. V oddílu Projekty navštívíme Itálii, Francii a Bulharsko.

  Panorama 65: Politika soudržnosti: míříme k chytřejší budoucnosti

  Evropská komise dnes obnovuje iniciativu „cesta ke špičkovému výzkumu“ tak, aby pokračovala v poskytování cílené podpory a odborných znalostí regionům, které zaostávají v inovacích.

  Iniciativa přispěje k rozvoji regionů, k aktualizaci a zdokonalení jejich strategií pro inteligentní specializaci – tj. jejich regionálních inovačních strategií založených na specializovaných oblastech se silnou konkurenceschopností – ještě před začátkem rozpočtového období 2021–2027. Pomůže jim také při identifikaci odpovídajících zdrojů EU k financování inovativních projektů a při spolupráci na vytváření inovačních seskupení s ostatními regiony, které se vyznačují podobnými aktivy.

  V návaznosti na návrhy Komise týkající se budoucí politiky soudržnosti a nového programu „Horizont Evropa“ a v souladu s obnovenou agendou Komise pro výzkum a inovace je iniciativa „cesta ke špičkovému výzkumu“ dalším způsobem, jak Komise pomáhá evropským regionům připravit se na budoucnost. Využívá přitom pevné inovační strategie, jež jsou v příštím dlouhodobém rozpočtu EU na období 2021–2027 podporovány z fondů EU.

  Komisařka pro regionální politiku Corina Crețuová uvedla: „Inteligentní specializace bude v období po roce 2020 důležitější než kdy jindy. Aby mohly tyto strategie v nadcházejících letech naplno využít svůj potenciál, potřebujeme dvě věci: silnější partnerství a větší odpovědnost, zejména v těch regionech, které mají největší potřebu dostihnout vývoj. Tato iniciativa pomůže připravit půdu pro pevné inovační strategie na období po roce 2020.“

  Iniciativa, již koordinuje Společné výzkumné středisko, nabídne regionům čtyři hlavní druhy podpory:

  1. Komise a externí odborníci pomohou regionům odhalit oblasti, jež by měly být zlepšeny, v jejich strategiích pro inteligentní specializaci, v jejich regionálních inovačních systémech (kvalita veřejného výzkumu, efektivní vazby světa podnikání a vědy a příznivé podnikatelské prostředí) a v tom, jak spolupracují s ostatními regiony v oblasti výzkumu a inovací.
  2. Odborníci jim rovněž pomohou využívat všech možných zdrojů financování, jako jsou Horizont Evropa, Digitální Evropa a fondy politiky soudržnosti, a kombinovat je díky novým příležitostem pro synergie, jež nabízí návrhy Komise pro fondy EU na období 2021–2027.
  3. Společné výzkumné středisko bude přispívat ke zjišťování a nápravě konkrétních regionálních překážek pro inovace, jako např. nedostatečná interakce mezi místní podnikatelskou a akademickou sférou nebo nízká účast v současném programu Horizont 2020.
  4. Společné výzkumné středisko nabídne rovněž příležitosti k navazování kontaktů a praktické semináře pro regiony, na nichž se budou moci setkávat a vyměňovat si osvědčené postupy v oblasti budování regionálních inovačních strategií. To rovněž usnadní rozvoj partnerství pro meziregionální inovační investice.

  Další kroky

  Nová iniciativa bude zahájena letos v létě na dobu dvou let. Regiony mohou vyjádřit zájem a mohou se zúčastnit prostřednictvím platformy pro inteligentní specializaci.

  Další informace:

Další aktuality

Regionální rozvoj a soudržnost po roce 2020: nový rámec v kostce

Zaměření na pět investičních priorit, kde EU může nejlépe pomoci

FHnacím motorem investic EU v období 2021–2027 bude pět hlavních cílů:

Investice do regionálního rozvoje budou převážně zaměřeny na cíle 1 a 2. Na tyto priority bude přiděleno 65 % až 85 % zdrojů EFRR a Fondu soudržnosti, v závislosti na relativním bohatství členských států.

inteligentnější Evropa díky inovacím, digitalizaci, ekonomické transformaci a podpoře malých a středních podniků

zelenější, bezuhlíková Evropa díky provádění Pařížské dohody a investicím do transformace energetiky, obnovitelných zdrojů a boje proti změně klimatu

propojenější Evropa díky strategickým dopravním a digitálním sítím

sociálnější Evropa díky provádění evropského pilíře sociálních práv a podpoře kvalitní zaměstnanosti, vzdělávání, dovedností, sociálního začleňování a rovného přístupu ke zdravotní péči

Evropa bližší občanům díky podpoře místně vedených strategií rozvoje a udržitelného rozvoje měst v celé EU.

Individuálnější přístup k regionálnímu rozvoji

Politika soudržnosti pokračuje v investicích do všech regionů, stále na základě 3 kategorií (méně rozvinuté, přechodové, více rozvinuté).

Metoda přidělování prostředků je i nadále převážně založena na HDP na obyvatele. Jsou doplněna nová kritéria (nezaměstnanost mladých lidí, nízká úroveň vzdělání, změna klimatu a přijímání a integrace migrantů), aby byla lépe zohledněna místní realita. Nejvzdálenější regiony budou i nadále těžit ze speciální podpory EU.

Politika soudržnosti dále podporuje místně vedené strategie rozvoje a dává při řízení finančních prostředků odpovědnost místním orgánům. Rovněž je posílen městský rozměr politiky soudržnosti; 6 % z EFRR je vyčleněno na udržitelný rozvoj měst a zřizuje se nový program pro městské orgány Evropská městská iniciativa, který bude sloužit k navazování kontaktů a budování kapacit.

Zjednodušení: méně pravidel, která jsou navíc stručnější a jasnější

80 zjednodušujících opatření politiky soudržnosti pro období 2021–2027 PDF

Pro podniky a podnikatele, kteří dostávají podporu z EU, nabízí nový rámec méně byrokracie s jednoduššími možnostmi žádostí o platby za použití zjednodušeného vykazování nákladů. K usnadnění synergií se na 7 fondů EU realizovaných v partnerství s členskými státy (tzv. „sdílené řízení“) nyní vztahuje jeden soubor pravidel. Komise rovněž navrhuje mírnější kontroly u programů s dobrými výsledky a současně větší spoleh na vnitrostátní systémy a rozšíření zásady „jednoho auditu“, aby se zabránilo duplikaci kontrol.

Pružnější rámec

Nový rámec kombinuje nezbytnou stabilitu pro plánování investic s náležitou úrovní rozpočtové flexibility, aby bylo možné reagovat na nepředvídané události. Přezkumem v polovině období se zjistí, zda jsou v programech pro poslední dva roky období financování zapotřebí změny, na základě nově vzniklých priorit, výkonnosti programů a nejaktuálnějších doporučení pro jednotlivé země.

V rámci určitých mezí budou možné převody zdrojů mezi programy, aniž by bylo zapotřebí formálního souhlasu Komise. Zvláštní ustanovení usnadní v případě přírodní katastrofy zmobilizovat finanční prostředky EU ještě tentýž den.

Posílená vazba na Evropský Semestr a správu ekonomických záležitostí Unie

Politika soudržnosti podporuje reformy pro vytvoření investičně příznivého prostředí, v němž mohou podniky prosperovat. Bude zajištěna plná doplňkovost a koordinace s novým, posíleným programem na podporu reforem.

V průběhu rozpočtového období budou dvakrát zohledněna doporučení pro jednotlivé země vydaná v kontextu evropského semestru: na začátku, pro koncipování programů politiky soudržnosti a při přezkumu v polovině období. V zájmu dalšího nastavení správných podmínek pro růst a tvorbu pracovních míst pomohou nové „základní“ podmínky odstranit překážky pro investice. Jejich uplatňování bude během celého finančního období monitorováno.

Více příležitostí pro synergie v rámci souboru nástrojů rozpočtu EU

Existence jednoho souboru pravidel pro fondy politiky soudržnosti a Azylový a migrační fond usnadní vytváření místních strategií integrace migrantů podporovaných ze zdrojů EU využívaných v součinnosti; Azylový a migrační fond se zaměří na krátkodobé potřeby migrantů při příjezdu, zatímco politika soudržnosti bude podporovat jejich sociální a profesní začlenění. Mimo rámec zmíněného jednoho souboru pravidel budou usnadněny synergie s dalšími nástroji EU, jako jsou společná zemědělská politika, Horizont Evropa, program LIFE nebo Erasmus+..

Interreg: odstranění přeshraničních překážek a podpora meziregionálních inovačních projektů

Meziregionální a přeshraniční spolupráci usnadní nová možnost, na jejímž základě region může použít části svého vlastního přídělu na financování projektů kdekoli v Evropě společně s dalšími regiony.

Nová generace programů meziregionální a přeshraniční spolupráce (tzv. „Interreg“) pomůže členským státům překonat přeshraniční překážky a rozvíjet společné služby. Komise navrhuje nový nástroj pro příhraniční regiony a země mající zájem o harmonizaci svých právních rámců, Evropský přeshraniční mechanismus.

V návaznosti na úspěšnou pilotní akci v letech 2014–2020 Komise navrhuje vytvořit Meziregionální inovační investice. Regiony s odpovídajícími přednostmi tzv. „inteligentní specializace“ dostanou větší podporu na budování celoevropských klastrů v prioritních odvětvích, jako jsou data velkého objemu, oběhové hospodářství, vyspělá výroba nebo kybernetická bezpečnost.

Posílená pravidla pro lepší výkonnost investic EU

Všechny programy budou mít i nadále výkonnostní rámec s vyčíslitelnými cíli (počet vytvořených pracovních míst nebo nově vybudovaný přístup k širokopásmovému připojení). Nový rámec zavádí výroční přezkum výkonnosti v podobě dialogu o dané politice mezi programovými orgány a Komisí. Výkonnost programů bude rovněž posouzena při přezkumu v polovině období. Z důvodu transparentnosti a aby občané mohli sledovat dosažený pokrok, budou muset členské státy jednou za dva měsíce nahlašovat veškeré údaje o provádění a na základě toho bude automaticky aktualizována platforma otevřených dat politiky soudržnosti.

Větší využívání finančních nástrojů

Granty nemohou samy o sobě vyřešit výrazný nedostatek investic. Lze je ale účinně doplnit finančními nástroji, které mají pákový efekt a jsou blíže trhu. Členské státy budou moci dobrovolně převést část svých zdrojů politiky soudržnosti do nového, centrálně řízeného fondu InvestEU, který umožní přístup k záruce poskytované rozpočtem EU. Kombinování grantů a finančních nástrojů je zjednodušeno a nový rámec rovněž zahrnuje zvláštní ustanovení pro přilákání více soukromého kapitálu.

Větší komunikační úsilí pro zlepšení viditelnosti politiky soudržnosti

V zájmu Evropy stále bližší občanům je větší důraz kladen na nutnost lépe informovat o pozitivních výsledcích politiky soudržnosti. Členské státy a regiony mají posílené požadavky v oblasti komunikace, jako je organizace akcí u příležitosti uvedení do provozu velkých projektů financovaných EU a vypracování plánů komunikace pomocí sociálních médií.

Zároveň je zjednodušeno informování o projektech financovaných EU; bude jedno značení zahrnující všechny různé fondy EU, jeden portál zobrazující veškeré dostupné financování pro podniky a jedna databáze projektů provozovaná Komisí.

Návštěvy evropských metropolí

Návrhy Komise budou představeny: