„Regions4GreenGrowth“ помага на регионите да инвестират в програми за зелена енергия

Новаторска програма за обмен на знания помага за стимулиране на инвестициите в устойчиви енергийни проекти в тринадесет региона на десет европейски държави, като подобрява достъпа до финансиране и помага на регионите да развиват зелени енергийни политики.

Допълнителни

 

" За един политик е наистина ценно да получи препоръки от международен екип от експерти. Нашите партньорски прегледи се доказаха като ефективно средство за получаване на знания как да бъдат стимулирани инвестициите в устойчива енергия. Впечатляващо е, че някои от нашите партньори вече започнаха да прилагат на практика получените съвети от партньорския преглед, например чрез създаването на нови финансови инструменти. "

- Ян Нико Апелман, заместник кралски комисар на провинция Флеволанд и председател на Съвета за наблюдение на Regions4GreenGrowth.

Във време, когато публичните средства в повечето европейски региони намаляват, една от основните цели на проекта Regions4GreenGrowth (R4GG) е да се намерят нови начини за финансиране на зелени енергийни проекти, като например мерки за възобновяема енергия и енергийна ефективност, като по този начин се помага ЕС да постигне своите амбициозни цели в областта на енергията.

Потенциалните инвеститори в инфраструктурни проекти за зелена енергия нерядко трудно намират финансиране, тъй като банките често не са склонни да инвестират в сектора. Същевременно публичното финансиране за зелена енергия обикновено е ограничено и липсва последователност. Поради тези причини основният фокус на проекта R4GG е да се насърчават схемите за публично-частно финансиране.

Чрез програмата регионите получават консултации, например за създаването на регионални енергийни фондове, дружества за енергийни услуги и зелени обществени поръчки, с цел да бъдат стимулирани иновациите и местният пазар.

Партньорски прегледи

Проектът R4GG включва посещения на партньори по проекта в други региони с цел да се анализират специфичните предизвикателства, пред които са изправени тези региони. Тези посещения, както и организирането на семинари на свързани теми, дават възможност регионите да споделят опит и знания и да позволят разработването на индивидуални решения, така че да им се помогне за постигането на техните цели за устойчива енергия.

Пример за такъв партньорски преглед е петдневното посещение в испанския регион Валенсия, по време на което експерти от Нидерландия, Унгария, Швеция и Асамблеята на европейските региони предоставиха съвети за създаването на клъстери, използването на заеми вместо безвъзмездни средства за създаване на инвестиционна общност и фонд за зелени инвестиции, както и за начините за подобряване на комуникациите. Мерките за енергийна ефективност в публичния сектор вече се прилагат успешно.

Методиката за партньорски преглед на R4GG е изненадващо ефективна, тъй като международният екип от експерти притежава много знания и опит. Практиката показва, че в резултат на процеса всички региони домакини установяват пропуски или проблемни области, за които други региони вече са намерили решение.


Обща инвестиция и финансиране от ЕС

Проектът „Regions4GreenGrowth (R4GG)“ разполага с общ бюджет в размер на 2 090 577 EUR, като финансирането от Европейския фонд за регионално развитие на ЕС е 1 621 841 EUR и се предоставя чрез Програмата за транснационално сътрудничество Interreg IVC за програмния период 2007–2013 г.


Дата на проекта

29/09/2014