Намаляване на риска от наводнения в басейна на река Дунав

Проектът „DANUBE FLOODRISK“ е съфинансиран от Европейския фонд за регионално развитие и въвежда икономически ефективни мерки за намаляване на риска от наводнения в региона с големи ползи за селските и градските райони.

Допълнителни

 
Въздушна фотография на заливната територия на река Дунав. Въздушна фотография на заливната територия на река Дунав.

Проектът обединява учени, държавни служители, неправителствени организации и заинтересовани страни от всички държави по поречието на река Дунав. Заедно те разработват мащабируема система от карти, показващи риска от наводнения за заливните територии на р. Дунав. Екипът на проекта е разработил и поредица от мерки за смекчаване на последиците от наводненията, нови планове за териториално развитие и инструменти за оценка на икономическото развитие в заливните територии. Важно е, че тяхната работа води до повишаване на информираността за риска от наводнения на основните заинтересовани страни, включително на широката общественост.

Река Дунав е една от най-важните природни оси в Югоизточна Европа, като свързва повечето държави в региона. Катастрофалните наводнения през 2006 г. разкриха за първи път колко уязвим е този район към екстремните природни явления. Освен това поради нарастването на промишлените и урбанизираните територии в последно време стойността на нанесените от наводненията щети се увеличава значително.

Трансгранично сътрудничество

Прилагането на транснационален, интердисциплинарен и ориентиран към заинтересованите страни подход е от решаващо значение за адекватното оценяване и картографиране на риска от наводнения. Поради големия брой участници в процеса на управление на риска от наводнения хармонизацията е един от основните елементи на проекта. Тази „обща интерпретация“ на събитията обхваща определяне на целите и решаване на важни технически въпроси.

Проектът има важен принос към работата в рамките на Стратегията на ЕС за региона на река Дунав чрез приоритетна област 5 „Рискове за околната среда“, като първа стъпка към разработването и приемането на единен общ план за управление на риска от наводнения на басейново ниво. Планирано е този план да бъде приет до 2015 г. Проектът „DANUBE FLOODRISK“ води до подобряване на социално-икономическите условия в басейна на река Дунав и намаляване на щетите от наводнения в заливните територии. Проектът също така подобрява рамката за дългосрочно стратегическо планиране за управление на риска от наводнения. Според експерти проектът е с широкообхватен стратегически фокус, излизащ извън управлението на риска, и може да се превърне във водещ проект от програмата за Югоизточна Европа.

В рамките на проекта са създадени 28 нови работни места в областта на управлението на проекти и финансовото управление. В териториите, където се работи за предотвратяване на наводненията, също са открити стотици работни места.

„Проектът „DANUBE FLOODRISK“ допринесе за изграждането на стабилно транснационално сътрудничество между всички държави по програмата за Югоизточна Европа. Всички участници се запознаха по-задълбочено със стратегията, приоритетите и методите за управление на риска от наводнения. Освен това хидравличните модели бяха хармонизирани и беше създадена обща база данни и карти за риска от наводнения.“

  • Д-р Мари-Жан Адлер, Научен директор, старши съветник към Министерството на околната среда и горите

Обща инвестиция и финансиране от ЕС

Общата инвестиция за проекта „Danube Floodrisk“ е в размер на 6 376 563 EUR, като вноската от Европейския фонд за регионално развитие на ЕС е в размер на 5 003 647 EUR чрез оперативната програма за програмния период 2007–2013 г. на Програмата за транснационално сътрудничество „Югоизточна Европа“.


Дата на проекта

04/05/2014