Mild Home (Интелигентна къща): Изграждане на енергийно ефективни къщи и селища на достъпна цена

Партньори от седем страни обединиха усилия в разработването на приложими проекти за строителството на енергийно ефективни къщи и екоселище, предназначени за домакинства с ниски и средни доходи. Проектът „Mild Home“ изискваше и използването на местни материали и доставчици.

Допълнителни

 
Партньорите разработиха проекти за енергийно ефективни къщи и екоселище.  © Unioncamere del Veneto Партньорите разработиха проекти за енергийно ефективни къщи и екоселище. © Unioncamere del Veneto

" Обединихме усилия с партньори от Югоизточна Европа за изграждането на иновативен модел за енергийно ефективни жилищни сгради на достъпни цени. Резултатите от проекта надхвърлиха нашите очаквания и ни предоставиха ценна транснационална перспектива. Проектът ни даде възможност да включим частния сектор в реализацията на четири къщи, които ще бъдат отдадени под наем на хора с ниски доходи за 50 % от тяхната пазарна цена. "

Община Кастелнуово

„Mild Home“ трябва да е с почти нулева консумация на енергия, а строителните техники за изграждането трябва да се характеризират с ниски експлоатационни разходи. Целта на консорциума беше да се насърчи изграждането на подобни къщи в Еко зелени селища (EGV), в които концепцията за енергийна ефективност и устойчивост да се прилага в по-широк мащаб.

Осъществимостта на проекта беше проверена посредством пазарен анализ в осем региона на ЕС. В процеса на усъвършенстване на плановете по проекта беше потърсено мнението на местни заинтересовани лица, публични органи, доставчици на материали, строителни фирми, архитекти и енергийни одитори.

Общностен подход

Въз основа на направения анализ проектът обяви конкурс за проектиране на пет пилотни проекта на Еко зелени селища, посрещнат с ентусиазъм от архитекти, инженери и випускници от университетите, които взеха участие с над 100 идеи, отговарящи на критериите на „Mild Home”.

Друга основна цел на проекта беше да се създаде верига на доставки на местно ниво за изграждането на енергийно ефективни сгради. Консорциумът организира обучения относно прилагането на строителните техники на проекта „Mild Home“, в които взеха участие повече от 170 специалисти от областта на строителството, проектирането, архитектурата, недвижимите имоти и екологията.

Водещ пример

В резултат на цялостната подготвителна дейност консорциумът започна да осъществява инвестиционните планове за всичките пет пилотни проекта за Еко зелени селища. В Кастелнуово Рангоне беше обявена процедура за възлагане на обществена поръчка за изграждането на Еко зелено селище. В Стрем бяха сключени договори с архитекти и инженери за започване на работа по екоселището.

В Савски Венац беше извършено проучване на техническите възможности за реализация на проект за Еко зелено селище, а община Фелтре включи идеите на проекта в своя план за действие за устойчива енергия. Междувременно органите на местната власт в София се опитват да продължат работата с помощта на средства от ЕС, предоставени в рамките на програмния период 2014—2020 г.

Освен това идеите на проекта „Mild Home“ и Еко зелените селища могат лесно да се приспособят към нуждите на други региони и общности в ЕС. Всъщност, след като се запознаха с този проект, още две италиански общини започнаха проектирането на собствени екоселища.


Общ размер на инвестициите и финансиране от ЕС

Общият размер на инвестициите за проекта „Mild Home“ възлиза на 1 674 178 евро, като той е съфинансиран от Европейския фонд за регионално развитие със сумата от 1 423 050 евро от оперативна програма „Югоизточна Европа (ЮИЕ)“ за програмния период 2007—2013 г.


Дата на проекта

12/10/2015