Подобряване на качеството на водната инфраструктура в Габрово

Подобряването на водната инфраструктура в Габрово, Централна България, ще осигури по-големи ползи за местната околна среда и население, и ще приведе водната система на областта в съответствие с екологичните стандарти на ЕС.

Допълнителни

 

Проектът е насочен към подобряване на разпределението и пречистването на питейна вода, както и към събирането и пречистването на отпадъчни води за Габрово, като повишава качеството на инфраструктурата до стандарта, изискван от директивите на ЕС за питейните води и градските отпадъчни води.

Двойни цели: водоснабдяване и пречистване на отпадъчни води

Проектът, който се очаква да донесе ползи за около 63 000 души, ще се занимава с двете отделни части на водната система — водоснабдяване и водопречистване и събиране и пречистване на отпадъчни води. 

За да се разрешат проблемите, свързани с водоснабдителната система, пречиствателната станция за питейна вода ще бъде реконструирана, ще бъде построена една нова помпена станция, а четири ще бъдат рехабилитирани, и ще се обновят 76 км водоснабдителна система. Освен че ще повиши качеството на системата, за да отговори на стандартите на Директивата за питейните води, тази дейност ще подобри сигурността на водоснабдяването и ще намали разходите за функциониране и поддръжка посредством намаляване на реалните загуби на вода.

По отношение на събирането и пречистването на отпадъчни води ще се извърши рехабилитация на 21,6 км съществуваща канализационна мрежа и на девет приточни просеки. Настоящата пречиствателна станция за отпадъчни води ще бъде реконструирана и близо 18,5 км от канализационната мрежа ще бъдат разширени. Тези действия ще подобрят значително качеството на пречистваните отпадъчни води, а с това и качеството на водите в реките Янтра и Дунав. Освен това, те ще приведат системата в съответствие със стандартите, изисквани от Директивата на ЕС за пречистването на градските отпадъчни води.

Подобрено качество на живот за Габрово

Около 63 000 жители, живеещи в областта, обхваната от проекта, ще се насладят на подобрено качество на живот, благодарение на проекта. По-безопасната питейна вода ще допринесе за намаляване на рисковете за здравето за населението, а подобреното изхвърляне и пречистване на отпадъчните води ще повиши хигиенните стандарти. Загубите на вода във водоснабдителната мрежа по технически причини ще намалеят с 34 %, а още 17 % от населението ще бъдат свързани към канализационната система (нарастване от 79 % на 96 %).

От финансова гледна точка, надеждните и съответстващи водоснабдителни услуги ще превърнат района на Габрово в по-привлекателно място за инвестиции и по време на етапа на реализиране на проекта ще бъдат създадени 400 работни места. По отношение на екологичното въздействие замърсяването с органични и хранителни вещества ще бъде намалено, а качеството на водите в реките Янтра и Дунав ще се подобри. Значителни екологични ползи ще донесе и елиминирането на замърсяването на подземните води и подпочвения слой.

Дата на проекта

20/09/2011