Контрол на водния цикъл

В Северозападен регион, България се стартира проект в сектор „Води“, целящ подобряване на водоснабдителната система за населението и на околната среда, характеризиращ се с по-безопасен и по-добър достъп до питейна вода и 100 % от населението да имат достъп до канализационната мрежа (от 87 %).

Допълнителни

 

Град Враца скоро ще бъде обслужван от съвременна водоснабдителна инфраструктура, като приблизително 78 km главни и второстепенни водопроводни клонове ще бъдат обновени и от това ще се облагодетелстват 77 000 души, населяващи проектната зона.

Чистота и съответствие

Специализираните съоръжения ще са собственост на община Враца, която ще предостави на водоснабдителното дружество „ВиК Враца“ ООД необходимата инфраструктура за работа и поддръжка. Направените инвестиции ще спомогнат град Враца да отговори на изискванията на директивите на ЕС за питейна вода и пречистването на градски отпадъчни води. Предвижда се надеждните и отговарящи на изискванията услуги по водоснабдяване да допринесат за превръщането на района на град Враца в още по-привлекателно място за инвестиране.

Контрол на процеса от първата до последната стъпка

По точка водоснабдяване от проекта, ремонтните дейности по 78-километровия участък ще включват замяна на азбесто-циментовите тръби с тръби от полиетилен с висока плътност (HDPE). Ще бъде направена и реконструкция на съществуващия 33-километров водопровод от хидровъзел „Среченска бара” до гр. Враца. Ключова цел е повишаването на сигурността на доставките на вода, намаляването на оперативните разходи и разходите за поддръжка чрез смяна на амортизираните водопроводи и намаляване на загубите на вода.
По отношение на събирането и пречистването на отпадъчните води проектът включва дейности по реконструкция и подновяване на около 8 km съществуващи канализационни колектори и 13 km второстепенна канализационна мрежа, както и разширяването с около 26 km на мрежата канализационни колектори и реновация на градската пречиствателна станция за обработка на отпадъчните води, която евентуално ще има необходимия капацитет за население с ЕЖ (еквивалент жител) от 94 000. Технологията, която ще бъде приложена е премахване на хранителните вещества от активирани утайки с аеробна стабилизация на утайки. Мрежата от канализационни колектори в Подбалкански регион, Кулата и Бистрец също така ще бъде разширена, като под градските улици ще бъдат изградени канализационни клонове, които ще се вливат в главните канализационни колектори.

Предимствата са далеч повече

Основните очаквани резултати са:адекватно ниво на водопречистване и подобрено качество на водите по поречието на река Дъбника (намалено замърсяване с органични и хранителни вещества); намалено количество неконтролируеми изтичания на непречистени отпадъчни води; свързване на цялото население към канализационните системи, както и намалени утечки и инфилтрации от канализационните мрежи. Също така проектът предвижда доставка на специализирана техника за измерване на дебит и оборудване за регулиране на налягането; намаляване на загубите във водоснабдителната мрежа с 65 % и ограничаване рисковете за здравето на населението благодарение на по-чистата вода. По отношение на заетостта в периода на изпълнение на проекта се предвижда да бъдат разкрити 520 работни места.

Дата на проекта

06/02/2011