Модернизирана железопътна линия ще донесе редица предимства

Големите подобрения по железопътната линия между градовете Пловдив и Бургас имат за цел да съкратят времето за пътуване с железопътен транспорт за пътници и товари.

Допълнителни

 

Дейностите са концентрирани по три отсечки от електрифицираната линия между с. Михайлово и Бургас на Черно море. По-специално ще бъде рехабилитирано железопътно трасе с дължина 177 км, а пет гари ще бъдат оборудвани с нова сигнализация.

Важно железопътно трасе

Големият проект е съфинансиран от ЕС и се осъществява между Пловдив, втория по големина град в България, и Бургас, пристанищен град с население от над 200 000 души. Рехабилитираната железопътна инфраструктура ще се управлява и експлоатира от Национална компания „Железопътна инфраструктура“ (НКЖИ).

Проектът е част от цялостната стратегия за рехабилитация и модернизация на железопътните трасета от София до Бургас и до границите с Турция и Гърция, като в крайна сметка ще бъде от полза и за трансевропейската железопътна мрежа на ЕС (част от т.нар. програма TEN-T), която осигурява връзки с Южен Кавказ и Централна Азия.

Подпомагане на регионалната икономика

Първият конкретен участък е от Михайлово до. Калояновец (около 10,7 км). Вторият участък е от Стара Загора до Зимница (около 91,2 км), а третият е от Церковски до Бургас (около 75,5 км). Общата дължина на подобрените участъци е 177,4 км. Освен това трябва да бъдат подновени 305 км въздушни линии.

Други важни дейности обхващат реконструкция на железопътните гари в Стара Загора, Кермен и Ямбол, реконструкция на моста над река Тунджа, както и сигнализация на възел Бургас. Ще бъде изграден нов сигнализационен и контролен център, а сигнализационните системи на пет гари между Дружба и Бургас ще бъдат подновени.

След завършването на проекта около средата на 2014 г. модернизираната линия ще позволява да се достигне скорост на движение на влаковете до 160 км/ч. Това ще увеличи капацитета на линията и ще доведе до значително съкращаване на времето за пътуване за пътническия и товарния транспорт. Според една оценка това може да донесе годишни икономии на време за пътуване на стойност 4,65 млн. EUR.

Експертите прогнозират, че след края на проекта осъществяваните от операторите пътнически и товарни железопътни превози ще нараснат съответно с 14 и 16 %. Други основни бенефициенти ще бъдат местното население от 1,9 млн. души и регионалната икономика, по-специално важното за търговията морско пристанище Бургас, а освен това и държавните и частни оператори на влакове. През етапа на изпълнението на проекта ще бъдат пряко създадени до 420 работни места.

Общо финансиране и финансиране от ЕС

Общият допустим бюджет на проект „Rehabilitation of sections of the railway infrastructure between Plovdiv and Burgas“ (Рехабилитация на железопътната инфраструктура по участъци от жп линия Пловдив–Бургас) е 250 603 400 EUR, като финансирането от Кохезионния фонд на ЕС е 174 889 500 EUR за програмния период 2007–2013 г.


Дата на проекта

11/07/2012