AQUAFIL – Мрежа за по-чисти реки и по-добро качество на водата

Финансираният от ЕС проект AquaFil разглежда проблемите, свързани със замърсяването на реките, качеството на питейната вода и устойчивите общности, приемайки общоевропейски подход.

Допълнителни

 
Проектът AquaFil създаде мрежа на регионите, която да се занимае с въпросите, свързани с управлението на реките и екологичното образование. © Fons Jacques Проектът AquaFil създаде мрежа на регионите, която да се занимае с въпросите, свързани с управлението на реките и екологичното образование. © Fons Jacques

" Основната цел на мрежата AquaFil е да се улесни връзката на местните участници и населението с управлението на водите — едно сериозно обществено предизвикателство за десетилетия напред. "

Михал Ламблин, координатор проекти

Навсякъде по света — и точно тук, в Европа — замърсяването на водите е предизвикателство, което се задава с внушителни размери. За щастие, Европа възприе проактивен подход за решаване на този проблем, като постави управлението на водите на приоритетно място чрез своята Рамкова директива за водите — цялостна, общоевропейска политика за водите. В съответствие с тази политика проектът AquaFil създаде мрежа на регионите, която да се занимае с въпросите, свързани с управлението на реките и екологичното образование. 

По-конкретно, проектът разгледа сложните въпроси, свързани с управлението на водите чрез овладяване на замърсяването на реките и въздействието му върху качеството на питейната вода и опазването на влажните зони. Това, което открои този проект, беше неговият ангажимент за разглеждане на замърсяването на водите посредством интегриран междурегионален подход. След като беше основана от четирима членове, европейската мрежа AquaFil беше разширена, за да включи седем членове от шест държави: Люксембург, Франция, Румъния, България, Унгария и Португалия.

Решаващо действие

Проектът беше стартиран с провеждането на задълбочени проучвания на специфични проблеми, свързани със замърсяването на реките, характерни за държавите членки, участващи в проекта. Първоначалните проучвания се отнасяха до наличната техника за пречистване на питейната вода и управление на отпадъчните води. 

От това проучване бързо беше направен изводът, че трябва да се предприемат спешни действия за подобряване на най-засегнатите райони — много от които са определени като заплаха за общественото здраве. По проекта най-напред бяха сформирани технически екипи във Франция и в Люксембург, които да поемат отговорността за почистването на такива критични за безопасността реки, като р. Тунджа в България, р. Муреш в Румъния и р. Ардила в Португалия. Първо и преди всичко, беше необходимо да се предприемат действия по отношение на местните пречиствателни съоръжения, заедно с въвеждането на надежден контрол. Проектът също така установи необходимост от действия за повишаване на осведомеността, за да се гарантира, че местните общности са по-добре образовани по тези въпроси.

Бяха въведени инструменти за наблюдение и контрол на състоянието на реките, заедно с редица най-добри практики за устойчиво развитие на областите по протежение на речните корита. Например по проекта бяха изградени мобилни лаборатории в Алба Юлия (Румъния) и в Сливен (България). Тези лаборатории бяха предвидени за текущи измервания на нивата на замърсяване на реките, а също така и за управление на система за предупреждение за замърсяване. По същия начин, проектът координира разчистването на няколко речни области. Например в Сливен бяха засадени 2 000 дръвчета по протежение на реката с цел контрол на ерозията и превръщане на някогашното сметище в зелена зона, която да радва хората. 

Достижения на общността

В допълнение към текущите усилия за мониторинг проектът работи директно с местното население, в координация с националните екологични министерства, с цел образоване и справяне с последиците от замърсяването на реките в дългосрочен план. Целта е да се установят диагностични подходи за управление на реките във всяка една от засегнатите общности. В Сливен например партньорите по проекта проведоха практически обучения за техниците по опазване на околната среда от отделните общини, разположени по поречието на р. Тунджа, относно прилагането на доказани решения.

Проектът също така беше насочен към широката общественост и по-специално към децата в училище. Образователните програми включваха забавна тематична игра за водата, а съответните материали за обучение бяха раздадени на местните учители и образователни организации. Програмите бяха адаптирани за всяко конкретно място, с цел засилване на връзката между проблема, свързан със замърсяването на реката, и неговото пряко въздействие върху тази конкретна общност. В допълнение бяха създадени ресурсни центрове за водата, които бяха натоварени с разработването и осъществяването на общи действия, организиране на обществени дейности по темата за замърсяването на реката и устойчивостта, както и да служи като център за цялата информация, свързана с основните цели на проекта. 


Общи инвестиции и финансиране от ЕС 

Общата инвестиция за проекта „AquaFil – Мрежа Aquafil“ е на стойност 2 248 505 EUR, като Европейският фонд на ЕС за регионално развитие осигури 929 852 EUR по линия на Оперативната програма „INTERREG III C – Западна зона“ за програмния период 2003—2006 г. 


Дата на проекта

03/06/2016