Предоставяне на възможност на жените да придобият умения за успешна реализация на пазара на труда

Двугодишният проект помага на жените да придобият необходимите умения и знания за намиране на заетост, особено в области с традиционно силно присъствие на мъжете, като например ИКТ/технологии и предприемачество.

Допълнителни

 
Подпомагане на жените за реализиране на идеите им за нови предприятия, иновации, заетост и проекти Подпомагане на жените за реализиране на идеите им за нови предприятия, иновации, заетост и проекти

Целта на започналия през 2010 г. проект „Winnet 8“ е да помогне на повече жени да започнат работа и да създадат нови фирми, допринасяйки по този начин за стимулиране на растеж в регионите на Европа. В допълнение към този индивидуален подход проектът се стреми и да формулира политики относно статута на жените на пазара на труда на регионално, национално и европейско равнище и да гарантира, че тези подходи се интегрират в основните политики. По този начин се предприемат действия на равнище разработване на политики за преодоляване на съществуващите предизвикателства, които може да създават затруднения на жените при намирането на работа или при продължаването на професионалното им развитие в определени сектори и длъжностни функции.

Използване на придобития опит

Проектът обединява девет региона от осем държави членки (България, Финландия, Гърция, Италия, Полша, Португалия, Швеция и Обединеното кралство), като използва съществуващите най-добри практики в цяла Европа, за да разработи начини за оказване на подкрепа на жените. Една от специалните цели е разработеният в Швеция модел на Женските ресурсни центрове (WRC) – мрежа от ръководени на местно ниво центрове, които предлагат подкрепа на жените с крайната цел това да послужи като инструмент за насърчаване на равенството между мъжете и жените – да бъде разпространен в цяла Европа.

Основната целева група на WRC са жени, които искат да реализират своите идеи за нови предприятия, иновации, заетост, проекти и т.н. WRC предоставят на тези жени бизнес консултации, образование, обучение, помощ при разработването на проекти и финансиране, подкрепа за предприятия, наставничество и мрежи за съвместни действия на различни нива (местно, регионално, национално и международно).

Насърчаване на отличните постижения в създаването на политики

Създателите на политики и държавните служители също са важна целева група за дейностите на WRC. За да бъде обхваната тази целева група, са създадени групи с многостранно участие (Mags), които да послужат като форум за сътрудничество между управляващите органи, местните и регионалните органи, бизнеса, научноизследователските институции, Женските ресурсни центрове и други организации от доброволческия сектор и НПО.

Чрез опита и знанията, натрупани чрез междурегионални обучения, учебни посещения и работни срещи, участващите държави членки разработиха девет регионални плана за действие. Резултатите от тези регионални планове за действие трябва да допринесат за осъществяването на стратегията „Европа 2020“ и политиката на сближаване за периода 2014–2020 г. както в съответните региони, така и в ЕС като цяло. Публикувана бе книга с препоръки за политиката „Иновации и политики за интелигентен, приобщаващ и устойчив растеж“, която се разпространява на регионално, национално и европейско равнище.

През 2011 г. в Швеция беше създаден Winnet Centre of Excellence („Център за отлични постижения по проект Winnet“), който ще продължи да се развива като изпитателен център в рамките на Стратегията на ЕС за региона на Балтийско море. Центърът ще анализира, разпространява и оптимизира опита на WRC в Европа от средата на 90-те години на ХХ век и ще помогне за разработването на стратегии за оказване на влияние върху политиката и прилагането на добри практики.

И накрая, благодарение на междурегионалния обмен на най-добри практики, учебните посещения и научноизследователската дейност по време на проекта беше изготвено ръководството „Женски ресурсни центрове, иновации и практики за интелигентен, приобщаващ и устойчив растеж“, в което са представени избрани примери за добри практики в държавите членки. Издадени бяха и редица други публикации, разглеждащи добри практики.

„Натрупаният в Швеция опит в областта на подобряването на възможностите за заетост за жените е много ценен за други държави в Европа…  [Ясно е, че] проектът WINNE 8 има положителен принос за осъществяването на приоритетите на политиката на сближаване за периода 2014–2020 г. за подобряване на равенството между мъжете и жените на пазара на труда.“

- Карин Нисес, община Älvdalen (водещ партньор)


Обща инвестиция и финансиране от ЕС

Общата инвестиция за проекта „Winnet 8 – проект за капитализиране по Interreg IVC, Подобряване на равенството между мъжете и жените в областта на заетостта, човешкия капитал и образованието“ е 2 356 778 EUR, като финансирането от Европейския фонд за регионално развитие на ЕС е 1 835 850 EUR. Проектът се финансира по приоритет „Иновации и икономика на знанието“ на „Програма за междурегионално сътрудничество Interreg IVC“ за програмния период 2007–2013 г.


Дата на проекта

22/11/2013