Не прахосвай и няма да изпитваш нужда

Като част от голяма национална инициатива за смяна на съществуващите места за депониране на отпадъци, неотдавна България изгради пет нови регионални депа за твърди отпадъци. Проектът дава възможност на страната да изпълни европейските изисквания относно управлението на твърди отпадъци и спомага да се избегне потенциалния риск от замърсяване на околната среда от замърсени и нерегулирани депа за отпадъци.

Допълнителни

 

„Изграждаме цялостно отделение за рециклиране на метал, стъкло, пластмаса и хартия с две различни системи за битови и строителни отпадъци“.
Пламен Каназиров, Управител на депото в Русе

Новите депа са част от Националната програма за управление на дейностите по отпадъците на България. Основната цел е да се изградят или реконструират регионалните депа и да се намали броя на депата за твърди отпадъци от съществуващите 700 на 56 нови.

Спазване на европейските стандарти

Депонирането беше основният метод, използван в България за изхвърляне на твърдите отпадъци. През 1997 г. 99 % от събираните отпадъци в страната се изхвърляха в около 700 депа, повечето от които не отговаряха на европейските изисквания за управление на твърдите отпадъци.

Националните органи решиха да се справят с тази ситуация отчасти, като изградят пет регионални депа за отпадъци. Те трябваше да заменят над 100 съществуващи депа за отпадъци, които обслужваха районите на Монтана, Русе, Севлиево, Силистра и Созопол. Три четвърти от общото финансиране за това бяха осигурени по линия на Кохезионния фонд на ЕС, а останалата част – от националния бюджет.

Проектът имаше за цел да се постигне управление на твърдите отпадъци, напълно съобразено с европейските и българските изисквания, като по този начин се избегне потенциалния риск от замърсяване на околната среда от стари, замърсени и нерегулирани депа за отпадъци. Другите цели бяха да се намали замърсяването на р. Дунав и Черно море, да се затворят някои от най-старите и най-замърсени депа за отпадъци и да се реконструират съществуващите.

По-добро управление на отпадъците

В резултат на петгодишния проект бяха разкрити около 100 нови работни места по време на оперативната фаза. Нерегламентираните места за депониране на отпадъци бяха закрити и бяха извършени подобрения в управлението и контрола на отпадъците. Увеличи се делът на повторното използване и рециклирането, а днес събирането и транспортирането на отпадъци е по-организирано. По-екологосъобразното изхвърляне на отпадъците спомага и за предотвратяване на попадането на замърсители във водоносния хоризонт и р. Дунав и води до осъществяване на по-добър мониторинг.

Новоизграденото депо за отпадъци в Русе заменя 19 нерегламентирани депа за отпадъци. То има три клетки за неопасни битови отпадъци, две за строителни и две за опасни отпадъци. Твърдите отпадъци излизат и се пречистват от системата, и се връщат в депото, а незамърсената вода се абсорбира от канализационната система. Депото в Монтана има пет клетки с дренажна система за събиране на филтрати, водонепроницаемо уплътнение на дъното и газопровод за метан, който обгражда депото, както и модерна инфраструктура.


Дата на проекта

06/01/2010