„София Тех Парк“ създава уникална иновационна среда

„София Тех Парк“ е държавно дружество, което работи в областта на стимулирането на иновациите, научните изследвания и технологичното развитие посредством различни проекти, по които установява партньорства с частни и обществени институции.

Допълнителни

 
Компютърно генерирано изображение на новия „София Тех Парк“. © София Тех Парк Компютърно генерирано изображение на новия „София Тех Парк“. © София Тех Парк

" София Тех Парк“ ще представлява липсващото звено в българската иновационна екосистема — той ще изгради мост между бизнеса, академичните кръгове, правителството, НПО и обществото. "

Елица Панайотова, изпълнителен директор на „София Тех Парк“

На първо място от тези проекти е създаването на първия научно-технологичен парк в България, който има за цел привличането на национални, регионални и световни изследователи и иновативни компании, като по този начин представи и засили икономиката на знанието в България и Балканите.

Основните области, върху които е съсредоточена дейността на парка, са информационните и комуникационните технологии, науките за живота и зелената енергия. Те ще засилят обмена на знания между академичните среди и бизнеса, като подкрепят създаването на предприятия и иновативните идеи, осигурявайки по този начин катализатор за комерсиализиране на научните изследвания и по-голяма конкурентоспособност на българската наука и предприемачество.

Това допълва основната цел на „София Тех Парк“ за създаване и управление на уникална среда за иновации и подкрепа на пазара на нови технологии, продукти и услуги.

Междусекторни партньорства

За развитието и управлението на парка „София Тех Парк“ установи партньорства с водещи университети, Българската академия на науките, бизнес клъстерите, мултинационалните компании, МСП, местните и регионалните органи, НПО и други органи. Дружеството „София Тех Парк“ отговаря за цялостното разработване на проекта и допълнителните дейности като маркетинг, финансиране, лизинг и строителни дейности. Партньорските организации ще подпомогнат създаването на съвместна база данни от научно оборудване, установяването на контакти от общ интерес и ще вземат активно участие в дейностите на „София Тех Парк“.

Паркът е разположен на площ от 40 000 м2 и включва нов и обновен сграден фонд. Паркът ще разполага с напълно функционална научна инфраструктура, приложноизследователски лаборатории, инкубатор, съоръжения за изнасяне на лекции, обучения, дискусии и демонстрации на нови технологии, както и интерактивен научен център, паркинг и зелени площи за пешеходци.


Общ размер на инвестициите и финансиране от ЕС

Общият размер на инвестициите за проекта „София Тех Парк““ е 42 688 354 евро, със съфинансиране от Европейския фонд за регионално развитие в размер на 36 285 101 евро от оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика“ за програмния период 2007—2013 г.


Дата на проекта

27/11/2015

Видеоматериали