SAN-CAR — предоставяне на мобилно стоматологично обслужване в селски общности в Румъния и в България

Жителите на отдалечените села в пограничната област между Румъния и България вече имат достъп до дентални услуги, някои от тях за първи път в живота си. Микробусът за мобилно обслужване по проекта SAN-CAR осигурява безплатни консултации и лечение в 14 отдалечени села без дентално медицинско обслужване, като с това се подобрява здравето и качеството на живот на жителите им.

Допълнителни

 

" „Проектът осигури реални социални ползи за селските общности, като подобри достъпа до медицинско обслужване. Мобилната дентална клиника подобри ороденталното здраве на хората от изолираните селски райони и повиши качеството им на живот.“ "

д-р Агрипина Захария, ръководител на проекта SAN-CAR

До момента мобилната дентална клиника по проекта е предоставила безплатни консултации и лечение на 10 107 души, които нямат местен стоматолог, в румънските общини Констанца и Кълъраш, и в община Добрич в България. Освен това SAN-CAR осигури практическо обучение за осем студенти по дентална медицина, които асистираха на опитните здравни специалисти, отговарящи за лечението. 

Запълване на празнината в здравното обслужване

Много селски общности в Румъния и в България все още живеят далеч от услугите, които жителите на градовете в тези държави приемат за даденост. Една такава услуга е стоматологичното обслужване, което засяга качеството на живот на хората и техния по-широк здравен статус. Пътуването до най-близката дентална клиника често пъти е доста скъпо или отнема твърде много време — поради това SAN-CAR заведе денталните услуги при хората.

По проекта, който се ръководи от Факултета по дентална медицина към Университета „Овидий“ в гр. Констанца, голям микробус беше оборудван като напълно обзаведена дентална клиника, която може да посещава изолирани общности. Съгласно график, изготвен със сътрудничеството на местните органи, преподавателският персонал от факултета — всички квалифицирани стоматолози — обиколиха региона с денталната клиника, подпомагани от студенти последна година по дентална медицина.

Освен че има за цел да подобри здравето в селските общности, проектът SAN-CAR се стреми да намали несъответствията в качеството на медицинското обслужване в градските и в селските райони, като насърчава развитието на селските райони и засилва социалното приобщаване.

Трансгранично сътрудничество

Местни органи и здравни специалисти от двете държави участваха активно в проекта. Тъй като местните координатори — заедно със здравните специалисти и представителите на местните органи — придружаваха микробуса при обиколките му в региона, проектът също така подобри трансграничното сътрудничество в областта на здравните въпроси.

Румънските и българските органи работиха съвместно в подкрепа на мобилната клиника и обмениха ноу-хау и най-добри практики за обучението на лекари. Освен това те разработиха съвместна структура за сътрудничество в областта на здравното обслужване в целия трансграничен регион.

Проектът доведе до разширяване на съществуващата стоматологична мрежа (ROBUDENT) в трансграничната област с 16 нови членове, в това число румънски и български дентални практики. Също така SAN-CAR създаде оперативно трансгранично звено за Трансграничния център за ородентални изследвания на региона, което организира професионално обучение за лекарите от мрежата, което се признава от техните професионални органи.

Макар че проектът SAN-CAR приключи през 2011 г., мобилната дентална клиника продължава да обслужва областта, като посещенията са определени така, че да включват последната група от студенти последна година по дентална медицина. За мобилната дентална клиника бяха създадени четири нови работни места.

„Този проект използва резултатите на ROBUDENT, който беше финансиран по линия на „Фар“ (програмата за предприсъединителна помощ)“, заявява д-р Корнелиу Амарией, декан на Колежа по дентална медицина в гр. Констанца, Румъния. „Създаденото тогава добро сътрудничество с българските партньори беше основата за успеха на настоящия проект.“


Общи инвестиции и финансиране от ЕС

Общата инвестиция за проекта „Каравана за здраве и образование“ е на стойност 284 152 евро, като Европейският фонд на ЕС за регионално развитие осигури 210 482 евро чрез „Програмата за трансгранично сътрудничество между Румъния и България“ по Оперативната програма за програмния период 2007—2013 г. Програмата има за цел да повиши икономическото развитие и социалното приобщаване, и да подпомогне социалното и културното приобщаване и сътрудничеството между общностите в обхванатите области.


Дата на проекта

14/04/2016