„Roma Alert“ съдейства за по-лесен достъп на ромите до здравни услуги

Проектът „Roma Alert“ помага на ромите от България и Гърция в използването на системите за обществено здравеопазване и им предоставя информация и обучение по здравни въпроси, хигиенни навици и процедури по здравеопазване. Целта е да се подобри качеството на живота им и тяхното здравословно състояние, да се ограничи детската смъртност и да се увеличи очакваната продължителност на живота.

Допълнителни

 

Аналитично изследване проучи условията в четири населени места и описа проблемите и нуждите. Проведено беше епидемиологично изследване чрез събиране на данни, които могат да бъдат използвани и от местните органи за изготвяне на политики. Въз основа на това беше разработен план за действие, в който се определят мерките по отношение на хигиената и здравеопазването, необходими в средно- и дългосрочен аспект.

Стартиран беше пилотен проект, състоящ се от обучение, прегледи и ваксинации. Обучението обхвана хигиенните и хранителните навици, майчинството, кърменето, грижите за детето, семейното планиране, борбата с рака и достъпа до здравни услуги. В четирите населени места групи от лекари, социални работници и преподаватели в продължение на общо 150 часа провеждаха обучения и разпространяваха помощни материали като информационни брошури, наръчник по здравеопазване и DVD дискове.

Прегледи и ваксинации

В Дросеро (Гърция) бяха прегледани 150 жени и деца и около 100 деца бяха ваксинирани, като при необходимост бяха извършени повторни ваксинации, а медицинските картони бяха предадени на съхранение в болницата. Около 100 мъже и над 300 жени и техните деца участваха в дискусии относно болестите, предавани по полов път, и зависимостите.

Около 21 жени и 40 деца от Агиа София (Гърция) бяха подложени на болнични изследвания, като на децата бяха поставени ваксини и картоните им бяха предадени на съхранение, а 92 жени и момичета в юношеска възраст и 81 мъже и момчета в юношеска възраст участваха в информационни дни в областта на инфекциозните заболявания, болестите, предавани по полов път, и зависимостите. Проведе се и отворена дискусия и бяха раздадени 200 пакета с храни.

В селата Изгрев, Вълчан и Мариново (България) 80 души бяха ваксинирани срещу хепатит А и Б, 50 жени и 50 деца преминаха медицински прегледи, а над 100 души посетиха обучение по здравни теми.

Болничните посещения и прегледи дадоха своя принос към диагностицирането и лечението на недиагностицирани проблеми, а интернет страницата на проекта се превърна в хранилище на знания по здравни проблеми, свързани с ромското население. Проектът подкрепи сътрудничеството между България и Гърция и между местните власти и националните здравни системи, като създаде мрежа за повишаване на осведомеността по отношение на свързаните с ромското население здравни проблеми и борбата със социалното изключване на ромите.


Общ размер на инвестициите и финансиране от ЕС

Общата инвестиция на проекта „Roma Alert“ е 1 098 945 евро, от които 934 103 евро са предоставени от Европейския фонд за регионално развитие по Оперативна програма „Гърция-България“ за програмния период 2007—2013 г.


Дата на проекта

26/10/2015