Модернизиране на обществения транспорт във Варна

В днешно време устойчивото развитие и спестяването на енергия са често дискутирана тема. Един от аспектите при осъществяването на тези цели е увеличаването на броя на хората, които предпочитат обществения транспорт. За да се осъществи тази промяна обаче, общественият транспорт трябва да бъде в състояние да изпълни изискванията към него. Чрез подобряване на системата за градски транспорт град Варна се опитва да намери решение за необходимостта от осигуряване на бърза, ефективна и достъпна транспортна система за всички.

Допълнителни

 

Българският град Варна е най-големият град на българското Черноморие и единадесетият по големина град на Балканите. С растяща икономика и значителен туристически сектор градът иска да намали броя на замърсяващите превозни средства, да намали зависимостта си от вноса на петрол, а също така и да оползотворява неизползваната електроенергия, която се произвежда в страната.

Положително въздействие върху околната среда

Докато Варна се опитва да насърчи устойчивостта и обществения транспорт, в града се наблюдава тенденция на пренасочване на хората от обществения транспорт към частните автомобили. Това до голяма степен се дължи на остаряващия автобусен и тролейбусен парк, ниската скорост на движение, високите цени на билетите, лошото качество на обслужване, липсата на адекватна информация за пътниците, високите оперативни разходи и минималната дължина на специалните ленти, отредени за обществения градски транспорт.

За да поправи тази ситуация, градът започва проект за модерна и устойчива транспортна система. Целта на проекта също така е градът да стане „по-зелен“. Новият интегриран градски транспорт трябва да доведе до използването на алтернативни средства за транспорт, като например тролейбуси, трамваи и други видове обществен транспорт, но също така включва и изграждането на велоалеи.

По-чист транспорт и алтернативни видове транспорт

Проектът успешно се стреми да намери решение на нарастващата потребност от бърз, ефективен, достъпен и удобен градски транспорт чрез изграждането на бърза автобусна транзитна (BRT) линия, свързваща най-отдалечените гъстонаселени райони с административния център. Въвеждането на BRT коридор, както и закупуването на 30 съчленени дизелови автобуса, 20 единични дизелови автобуса (всички работещи с чисто дизелово гориво, стандарт „EURO 6“) и 20 единични автобуса, работещи със сгъстен природен газ (CNG), ще помогне за намаляване на замърсяването на въздуха, задръстванията и пътнотранспортните произшествия в града.

Проектът предвижда и въвеждането на интегрирана билетна система, съобразена с потребностите на различните социални групи, както и цялостно подобряване на достъпността за групите в неравностойно положение.

Въпреки че, както се посочва по-горе, основният акцент е върху обществения транспорт и модернизирането на автобусните крайни спирки и автобусното депо, предвидени са и други видове чист транспорт. Градът също така изпълнява стратегия за популяризиране на велосипедите, която включва изграждане на нови велосипедни алеи, места за паркиране на велосипеди, велокампания, както и схема за отдаване на велосипеди под наем.


Обща инвестиция и финансиране от ЕС

Общата инвестиция за проект „Проект за интегриран градски транспорт на Варна“ е 58 511 443 EUR, като участието на Европейския фонд за регионално развитие на ЕС възлиза на 39 548 354 EUR за програмния период 2007–2013 г. Проектът се финансира по приоритет „Устойчиво и интегрирано градско развитие“ на оперативна програма „Регионално развитие“.


Дата на проекта

09/08/2013