Пътуващи и фирми ще се възползват от модернизацията на железопътна линия

Модернизацията на железопътния участък Септември–Пловдив в България ще съкрати времето за пътуване, ще повиши безопасността и ще подпомогне местната икономика.

Допълнителни

 

Проектът бележи началото на първата фаза от програма за подобряване на железопътната линия София–Пловдив. Изпълнението на другите два участъка (София–Елин Пелин и Елин Пелин–Септември) беше забавено поради сложните процедури за придобиване на земя и необходимостта от изграждане на тунели поради трудния планински терен.

Чрез дейностите от първата фаза ще бъде модернизиран 53,6 км двоен релсов път от железопътната линия, което ще позволи увеличаване на скоростта на движение на влаковете до 160 км/ч за конвенционалните пътнически състави и до 200 км/ч за влаковете с накланящи се кошове. Безопасността на железопътния транспорт ще бъде подобрена чрез инсталирането на съвременна система за сигнализация и въвеждането на нова комуникационна система, включваща съвременно радиооборудване и оптично окабеляване. Подмяната на всичките четири прелеза по трасето с надлези/подлези също ще допринесе за подобряване на безопасността по линията.

Пет гари по трасето ще бъдат оборудвани с нова сигнализацонна инфраструктура. Другите дейности ще обхващат възстановяване на релсовия път съгласно първоначалната хоризонтална проекция, ремонт на мостовете (включително реконструкция на един мост), рехабилитация на въздушните линии и модернизиране на гаровите пътнически информационни системи.

Големи икономии

Очаква се рехабилитацията на линията Септември–Пловдив да доведе до икономии на време, оценявани на 4,2 млн. EUR годишно. Населението на региона, което наброява 3,4 млн. души, може да очаква по-добри и по-ефективни железопътни пътнически и товарни услуги. На свой ред това ще даде тласък на местната икономика, особено на Пловдив и значителната индустриална база на града.

Новата линия ще се управлява и експлоатира от Национална компания „Железопътна инфраструктура“ (НКЖИ). Същевременно министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията ще утвърди годишна програма и ще осигури финансиране за изграждането, поддръжката, ремонта и експлоатацията на железопътната инфраструктура. Очаква се при изпълнение на първата фаза да бъдат осигурени 905 работни места.

Железопътната линия София–Пловдив е част от финансираната от ЕС трансевропейска транспортна мрежа (така наречената програма TEN-T), която има за цел да подобри транспортната инфраструктура и така да позволи по-ефективното и бързо движение на хора и стоки между държавите членки. Проектът е част и от цялостната стратегия на българското правителство за рехабилитация и модернизация на цялото железопътно трасе от границата на страната със Сърбия до границите с Турция и Гърция при Свиленград.

Общо финансиране и финансиране от ЕС

Общият допустим бюджет на проекта „Модернизация на железопътен участък Септември–Пловдив в България“ е 266 475 718 EUR, като финансирането от Кохезионния фонд на ЕС е 202 215 017 EUR за програмния период 2007–2013 г.

Дата на проекта

04/06/2012