Пълна промяна на градската система за управление на отпадъците

Оживената столица на България, София, е 15-ият по големина град в Европейския съюз, като в него са разположени редица големи университети, културни институции и предприятия. Докато градът се разраства и модернизира обаче, той прави всичко възможно неговата система за управление на отпадъците да не изостава.

Допълнителни

 

Зад кулисите на всеки голям град стои въпросът какво да се прави със създаваните от неговите жители отпадъци. Град София изгражда съвременна, отговаряща на изискванията и интегрирана общинска система за управление на отпадъците, която ще бъде в съответствие със законодателството на ЕС в областта на отпадъците.

Превръщане на отпадъците в гориво

Боклукът, който създаваме, понякога може да е нещо повече от боклук и да се използва за производство на енергия. В рамките на проекта на площадка „Садината“ ще бъде изграден завод за механично и биологично третиране (МБТ) с възможност за производство на гориво, произведено от отпадъци (RDF). Произведеното от отпадъци гориво може да се използва като алтернативно гориво в съоръжението за когенерация на „Топлофикация София“, както и в циментовите заводи в България. След сортиране на биологичните и зелените отпадъци в завода ще се преработват всички битови отпадъци от София. Капацитетът на завода е около 410 000 т годишно и дейността по третиране на отпадъците трябва да се провежда 310 дни в годината, което означава, че средният дневен капацитет ще бъде 320 т на ден.

Освен производство на RDF, процесът на механично и биологично третиране се състои от механично/ръчно разделяне и сортиране, както и биологично третиране на органичните отпадъци. Остатъчните отпадъци, които се третират в завода за МБТ, се състоя от два различни потока: произведени от домакинствата отпадъци (битови отпадъци) и отпадъци от търговски обекти, складове, офиси и фабрики (търговски отпадъци).

Създаване на работни места

Към момента са открити 71 работни места, след пускане в експлоатация на завода за МБТ ще се открият още 102 работни места или общо 173.Освен максималния брой преки работни места, ще бъдат създадени и някои непреки работни места, като същевременно заводът за МБТ ще помогне за увеличаване на количеството на рециклираните материали. Органичната фракция ще бъде използвана за получаване на подобен на компост продукт (CLO) – стабилизиран компост, който след това може да се използва при дейности по рекултивация на земя или като подобрител на почвата.

Чрез разделяне на отпадъците и намиране на алтернативни начини за тяхната употреба градът ограничава и намалява количеството отпадъци, които биха били депонирани, и намалява евентуалните емисии от депото.

Обща инвестиция и финансиране от ЕС

Общата инвестиция за проект „Изграждане на интегрирана система от съоръжения за третиране на битовите отпадъци на Столична община – фаза 2“ е 176 900 496 EUR, като финансирането от Европейския фонд за регионално развитие на ЕС възлиза на 149 056 357 EUR за програмния период 2007–2013 г. Проектът се финансира по приоритет „Подобряване и развитие на инфраструктурата за третиране на отпадъци“ на оперативна програма „Околна среда“.

Дата на проекта

17/09/2015