Нови съоръжения за третиране на отпадъци за българската столица

1,25 милиона жители на София ще се възползват от голям проект за изграждане на съвременна интегрирана система за управление на битовите отпадъци. Крайният резултат ще помогне за постигане на определените национални цели за изпълнение на изискванията на законодателството на ЕС в областта на отпадъците.

Допълнителни

 

Като цяло проектът обхваща две фази, които са технически зависими една от друга. През първата фаза ще бъде извършено следното:

  • Изграждане на депо за неопасни биологични отпадъци, предварително обработени в инсталация за механично и биологично третиране (МБТ). Депото в местност Садината ще може да работи и с отпадъци от инсталациите за компостиране и материали в София. Разположената на 14 хектара площадка ще има общ капацитет от около 2 825 000 куб. м. Този капацитет ще бъде постигнат чрез четири клетки, първите две от които са включени в настоящата фаза на проекта. Двете клетки ще могат да обработват 390 000 куб. м и 515 000 куб. м отпадъци, равняващи се на 32 % от общия капацитет на депото.
  • Изграждане на инсталация в Хан Богров, която може да обработва 24 000 т/годишно разделно събрани зелени отпадъци.
  • Изграждане на съоръжение за третиране в Хан Богров за разделно събрани биологични отпадъци с капацитет от 20 000 т/годишно.

Първата фаза включва и пилотен проект за разделно събиране на отпадъци от опаковки в два жилищни квартала на София – Овча купел и Кремиковци, както и модернизиране на съществуващите съоръжения за сортиране на площадката в гр. Суходол. Очаква се по време на изпълнението на проекта да бъдат осигурени 70 работни места, а през етапа на експлоатация да бъдат необходими 120 работни позиции.

Работа през втората фаза

Изграждането на инсталацията за МВТ се предвижда за втората фаза от общата схема. Проектът и техническите характеристики на инсталацията ще бъдат определени чрез технико-икономическо проучване, което ще има за цел да определи най-добрите варианти за третиране.

Общо финансиране и финансиране от ЕС

Общият допустим бюджет на проект „Integrated System of Municipal Waste Treatment Facilities for Sofia Municipality – phase 1“ (Изграждане на интегрирана система от съоръжения за третиране на битовите отпадъци на Столична община – фаза 1) е 180 029 406 EUR, като финансирането от Европейския фонд за регионално развитие на ЕС възлиза на 111 370 765 EUR за програмния период 2007–2013 г.

Дата на проекта

11/07/2012