Нови домове, пригодени специално за деца с увреждания

Децата с увреждания, отглеждани в институции в България, се преместват в съвременни, специално приспособени жилища, като се предоставят и услуги за подкрепа, съобразени с техните потребности.

Допълнителни

 
Съвременни жилища със среда, близка до семейната, специално приспособени за деца с увреждания. Съвременни жилища със среда, близка до семейната, специално приспособени за деца с увреждания.

България прие национален план за действие за закриване на 130 големи дома за деца, преместване на всички деца и младежи, които понастоящем са настанени в тези институции, в алтернативни подходящи жилища и въвеждане на необходимите услуги за подкрепа в рамките на 15-годишен период.

Този план получи финансиране от ЕС в размер на над 100 млн. EUR от различни фондове: Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР), Европейския социален фонд (ЕСФ) и Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР).

Интегриране в общността

Част от работата представлява четиригодишен проект, наречен „Детство за всички“, който започна пред 2010 г. и е насочен към 1 654 деца (на възраст над три години) и младежи с физически и умствени увреждания, които понастоящем живеят в специализирани институции в цялата страна.

Общата му цел е да допринесе за промяна в начина, по който в България се полагат грижи за децата с увреждания — една особено уязвима група. Всяко дете/младеж ще получи достъп до услуги за подкрепа в общността според своите индивидуални потребности и ще има възможност да живее със семейство или в среда, близка до семейната. Понастоящем тези услуги не са достатъчно развити и не се предлагат за всички нуждаещи се. Също така невинаги съществуват подходящи жилища и е необходимо обновяване или изграждането им. Благодарение на проекта децата/младежите ще имат еднакъв достъп до услугите и за тях ще се полагат грижи в общността, което стимулира тяхното приобщаване в българското общество.

Домове, които ще бъдат изградени според потребностите

Проектът е насочен главно към първата част на този процес, а именно подготовката и осъществяването на преместването на децата/младежите с увреждания от институциите в подходящи жилища.

В рамките на проекта беше създадена схема за безвъзмездна помощ по оперативна програма „Регионално развитие“, чрез която на 62 общини да бъдат предоставени средства за изграждане, оборудване и обзавеждане на жилища. В сградите се внедряват мерки за енергийна ефективност, включително топлоизолация, поставяне на двойна дограма и връзки към ефективни източници на топлоенергия. Сградите се оборудват така, че да могат да се възползват от възобновяеми енергийни източници като начин за задоволяване на техните нужди от енергия. Също така се осигуряват оборудване и обзавеждане, които са приспособени спрямо нуждите на децата от грижи.

С отпуснатите досега безвъзмездни средства се планира изграждането на общо 133 центъра за настаняване от семеен тип и 27 защитени жилища в малки или големи градове в цялата страна.  Други 16 центъра за настаняване от семеен тип и 9 защитени жилища ще бъдат финансирани чрез Програмата за развитие на селските райони.

За Деница Николова от Министерството на регионалното развитие и благоустройството основната цел на проекта е „да се подобри животът на децата с увреждания, настанени в български институции, и да се създаде модел за преобразуване на специализираните институции за деца в алтернативни и иновативни обществени услуги.” Тя отбелязва още, че така се „демонстрира много добре как средствата от ЕС могат да се допълват взаимно“, тъй като проектът се финансира както чрез ЕФРР, така и чрез ЕСФ. 


Обща инвестиция и финансиране от ЕС

Схемата „Подкрепа за деинституционализацията на социални институции, предлагащи услуги за деца в риск“ разполага с обща инвестиция в размер на 54,7 млн. EUR, като участието на ЕФРР на ЕС възлиза на 46,5 млн. EUR. Тя е част от проекта „Детство за всички“ и се финансира чрез приоритета „Устойчиво и интегрирано градско развитие“ на Оперативна програма „Регионално развитие“ за програмния период 2007—2013 г.


Дата на проекта

22/04/2013