Модернизирането на противопожарната служба на България допринася за спасяването на повече хора и имущество

Доставянето на нови съвременни пожарни автомобили и противопожарно оборудване помага на пожарната служба на България да подобри своята работа. Мащабната модернизация позволява на службата да реагира по-бързо в спешни ситуации, което помага за намаляване на броя на смъртните случаи и нараняванията, причинени от пожари, като същевременно ограничава материалните щети.

Допълнителни

 

Инвестицията обхваща седемте най-големи града в страната, както и други 29 градски района, което се равнява на 86 общини. По предварителни оценки новите пожарни коли и противопожарно оборудване трябва да доведат до намаляване на броя на жертвите вследствие на пожари с 2,25 %; броят на пострадалите при пожари хора трябва да намалее с 3,9 %; материалните щети се очаква да се понижат с 8 % в резултат на намаленото време за реагиране, а емисиите на парникови газове от пожарните автомобили трябва да бъдат с 25 % по-малко. Освен това около 5100 души ще се възползват от опазването на горите от пожари и свързаните с това мерки.

Удовлетворяване на потребностите

Проектът е насочен към удовлетворяване на установените потребности по всеобхватен начин чрез закупуване на различни превозни средства от лек, среден и тежък клас. Предвидено е и финансиране за:

  • дихателно и друго специализирано защитно оборудване,
  • защитно облекло за аварийни екипи,
  • подемно оборудване, включително стълби, и
  • оборудване за изпитване на пожароустойчивостта на строителни материали.

Обща инвестиция и финансиране от ЕС

Общата инвестиция за проект „Модернизация на противопожарните служби в 86 агломерационни ареала чрез доставка на пожарни автомобили и противопожарно оборудване“ е 51 000 000 EUR, като вноската на Европейския фонд за регионално развитие на ЕС е 43 350 000 EUR от Оперативна програма „Регионално развитие“ за програмния период 2007—2013 г. Дейностите са по приоритет „Устойчиво и интегрирано градско развитие“.

Дата на проекта

17/06/2015