Връзка между гражданите от двата бряга на р. Дунав

Транспортните връзки между два града от двете страни на река Дунав бяха модернизирани като част от проект за увеличаване на трансграничната търговия и мобилност и съживяване на важно свързващо звено между Румъния и България.

Допълнителни

 
Пешеходният надлез, свързващ парк „Калето” в Свищов с пристанищния комплекс, е достъпен за хора с ограничена мобилност. © Община Свищов Пешеходният надлез, свързващ парк „Калето” в Свищов с пристанищния комплекс, е достъпен за хора с ограничена мобилност. © Община Свищов

" Транспортната инфраструктура беше реконструирана, подобрена беше достъпността за хора с увреждания и бе даден ход на различни информационни инициативи, като най-атрактивната беше поставянето на електронни информационни табла. Разработена беше обща трансгранична транспортна стратегия. В резултат на това пътникопотокът се увеличи няколко пъти, а зоната около пристанището стана популярно място за разходка и отдих на местното население. "

Иван Митев, ръководител на проекта, община Свищов, България

Подобреният достъп до ферибота, свързващ Свищов – град в Северна България, и Зимнич – от другата страна на реката в Румъния, бе осъществен чрез подмяна на настилката на тротоарите и улиците и реконструирането на пешеходния надлез, който свързва центъра на Свищов с пристанището.

На пристанището на Свищов бе изграден паркинг за 15 автомобила и два автобуса, а седем сензорни екрана бяха въведени в употреба за по-добра информираност на пътуващите.

Схемата, предоставяща 2,5 милиона евро, съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие, успешно насърчи движението на стоки и хора между градовете посредством подобряването на достъпа, съкращаването на времето за пътуване и превръщането на пристанищната зона в по-привлекателна дестинация.

Необходимостта от действия

До началото на този проект не съществуваше обща стратегия за преодоляване на транспортните проблеми в трансграничния район. В продължение на десетилетия двете пристанища на Дунав бяха предимно индустриални зони, включвайки складове и инфраструктура, подходяща повече за тежкотоварни превози и различни товари, отколкото за пешеходци. 

Това правеше на новопристигналите в Свищов или Зимнич определено лошо първо впечатление, като достъпът до градовете беше ограничен и липсваше информация за потенциалните туристи. Потенциалът за трансгранична търговия също беше ограничен.

Присъединяването на България и Румъния към ЕС даде първия силен тласък за действия чрез премахване на препятствията пред свободното движение на хора и стоки в граничния регион и отварянето му за бизнес и туризъм. Осъзнато бе обаче, че пълният икономически потенциал на трансграничния регион Свищов – Зимнич не може да бъде разгърнат без изграждането на подходяща инфраструктура.

Разгръщане на икономическия потенциал

Изпълнението на този проект е ключова стъпка в тази посока. Възстановяването на пристанищната зона ще облекчи и ще направи по-привлекателна трансграничната мобилност, като по този начин ще се засили взаимодействието между бизнеса и публичните партньори от двете страни на реката и ще се подобрят условията за развитие на туризма.

Също така се открива възможност за дългосрочна устойчива обща транспортна политика в района на Свищов – Зимнич.


Обща инвестиция и финансиране от ЕС

Общата инвестиция по проекта „Подобряване на трансграничната мобилност в региона Свищов – Зимнич чрез развитие и реконструкция на главни участъци от транспортната инфраструктура“ възлиза на 2 531 423 EUR, от които 2 138 040 EUR съфинансиране от Европейския фонд за регионално развитие по Оперативна програма „Румъния-България“ за програмния период 2007–2013 г.


Дата на проекта

27/05/2015