Подобряване на речното корабоплаване по най-дългата река в ЕС

Очаква се по-доброто управление на товарния и пътническия транспорт по река Дунав да донесе ползи за икономиката на Югоизточна Европа.

Допълнителни

 
Съветът на директорите, съставен от представители на участващите в проекта осем дунавски държави. Съветът на директорите, съставен от представители на участващите в проекта осем дунавски държави.

С обща дължина от 2888 км Дунав е най-дългата река, която преминава през Европейския съюз. Международният воден път започва от Шварцвалд, Германия, и в по-голямата си част криволичи на югоизток, като преминава през десет държави и четири столици, преди да се влее в Черно море.

Тъй като речният транспорт все по-често е смятан за икономически ефективен и екологично чист вид транспорт, финансираният от ЕФРР проект, носещ името NEWADA („Мрежа на администрациите на плавателния път на река Дунав“), изследва как може да бъде подобрено управлението на реката – определена за Общоевропейски транспортен коридор № 7 – за да се използва във възможно най-голяма степен потенциалът на реката като важен транспортен маршрут за Югоизточна Европа.

Тази цел беше постигната чрез засилване на сътрудничеството и обмена на ноу-хау и най-добри практики между националните администрации на плавателния път, които отговарят за управлението на реката. В проекта участваха десет агенции от осем различни дунавски държави.

Сътрудничество и обмен на информация

Проектът обхващаше сътрудничество в областта на националните планове за действие, предпроектни проучвания, двустранни проекти и практически насоки за подобряване на поддръжката на водния път и инженерните дейности. Това включваше и обмен на информация за хидроложките и хидрографските дейности, подобряване на физическата достъпност на водния път и подобряване на електронните навигационни карти.

Продължилият 36 месеца проект, който приключи през 2012 г., предвиждаше също така подобряване на информационните и комуникационните мрежи с цел предоставяне на данни за водния път на администрациите на съседните държави, трети страни и потребителите.

Според ръководителя на проекта Маркус Шедълбауер, макар че предстои още работа, проектът е доказал, че въпреки културните различия различните администрации на плавателния път на река Дунав могат да работят заедно, за да допринесат за постигането на общата цел.

Проектът NEWADA е изтъкван като пример за най-добри практики в рамките на Програмата за транснационално сътрудничество „Югоизточна Европа“ и в Плана за действие към Стратегията за региона на река Дунав. По-късно, за да се продължи работата на партньорите по проекта NEWADA, беше одобрен проект за продължение „NEWADA Duo“.

„За първи път се създава устойчива мрежа между администрациите на плавателния път, като освен това са осигурени конкретни мерки и финансови планове за бъдещото развитие на мрежата.“

- Маркус Шедълбауер, ръководител на проекта


Обща инвестиция и финансиране от ЕС

Общата инвестиция за проекта „NEWADA: Мрежа на администрациите на плавателния път на река Дунав“ е в размер на 2 862 781 EUR, като финансирането от Европейския фонд за регионално развитие на ЕС е 2 224 960 EUR и се предоставя чрез Програмата за транснационално сътрудничество „Югоизточна Европа“ за програмния период 2007–2013 г. Участието на партньорите по проекта е 431 182 EUR, а участващите в проекта държави извън ЕС предоставят 208 404 EUR чрез Инструмента за предприсъединителна помощ (ИПП).


Дата на проекта

31/10/2013