Равенството между половете пресича границата между България и Турция

В България малко повече от половината от жените са заети, което е близо до средното ниво за ЕС (58,6 %). В Турция обаче положението е различно — процентът на заетост при жените е едва 28,7 %. Делът на жените на ръководни длъжности в Турция не достига дори една четвърт от средното ниво в държавите — членки на ЕС. Финансираният от ЕС проект „РАВЕНСТВО“ насърчи съвместното трансгранично сътрудничество между двете държави за по-добро разбиране на принципа за равенство между половете и за насърчаване на жените и от двете страни на границата да се включат по-активно на пазара на труда и да стартират свой собствен бизнес.

Допълнителни

 
Проектът „РАВЕНСТВО“ насърчи жените да създадат свой собствен малък бизнес, което беше постигнато чрез осигуряване на обучение и на необходимите инструменти в областта на предприемачеството. © Повишаване зачитането на равенството между половете в българо-турския трансграничен район/Равенство. Проектът „РАВЕНСТВО“ насърчи жените да създадат свой собствен малък бизнес, което беше постигнато чрез осигуряване на обучение и на необходимите инструменти в областта на предприемачеството. © Повишаване зачитането на равенството между половете в българо-турския трансграничен район/Равенство.

" Проектът допринесе за по-доброто прилагане на принципа за равенство между половете в двата гранични района — Бургас и Къркларели — и създаде нови приятелски връзки и възможности за засилване на ролята на жените в бизнеса и на пазара на труда. "

Видка Вълчева, заместник-председател на Търговско индустриалната камара — Бургас

Общата цел на финансирания от ЕС проект беше да се насърчи принципа на равенство между половете в района на Бургас, България, и в района на Къркларели, Турция, особено в областта на заетостта и предприемачеството. Основна цел беше да се насърчат жените да създават свои собствени малки предприятия, и тя беше постигната чрез осигуряване на обучение и на необходимите инструменти в областта на предприемачеството.

Благодарение на проекта подкрепата сред местните и регионалните власти беше засилена чрез прилагане на регламентите и най-добрите практики на ЕС, а знанията за политиката на ЕС бяха споделени между двата района. Активното участие на жените в проекта допринесе за успешното му изпълнение.

Връзките между България и Турция бяха допълнително подсилени от управляващите институции, работещи съвместно за постигането на целите на проекта, което от своя страна осигури възможности за развиване на по-мащабни инициативи в бъдеще. Екипът по проекта очаква използваната методология (работни срещи, резултати от научни изследвания, семинари и др.) да може да се приложи в по-голям мащаб за бъдещи справки.

Предприемачи на бъдещето

Първо, екипът проведе задълбочени анализи и в двата града относно настоящото положение на жените по отношение на ролята им в икономическия живот. След това той организира кампания за повишаване на осведомеността, насочена към борбата срещу дискриминацията на работната сила, и предостави информация за добрите практики.

Бяха публикувани няколко проучвания: първото беше с акцент върху изследванията на политиката на ЕС в областта на равенството между половете и борбата срещу дискриминацията; второто направи оценка на ролята на жените в икономическия живот на България и Турция, като обърна специално внимание на предприемачеството и стартирането на малки предприятия.

В рамките на проекта бяха организирани семинари и дискусионни групи по теми, като например как да се стартира малко предприятие, създаване и развитие на социални предприятия, изследване на участието на жените в съвременните научни изследвания (предизвикателства и перспективи) и насърчаване на правата на жените.

Бяха проведени работни срещи по въпросите на равенството между половете, предприемачеството и положението в България. Бяха организирани учебни и образователни курсове за обучение на жени-предприемачи и т. нар. „личностни умения“, като например управление на времето, умения за общуване и лидерство, които са от решаващо значение за успеха в днешния бизнес свят.

Извън класната стая бяха организирани екскурзии за запознаване с предприятия, управлявани от жени, в Бургас и Къркларели, с цел участничките да почерпят вдъхновение. Тези дейности доведоха до създаването на нови бизнес отношения и социални връзки, което от своя страна създаде нови възможности за наемане на работа и бизнес партньорства за някои от 80-те жени, които взеха участие в проекта.

 

Общи инвестиции и финансиране от ЕС

Общите инвестиции за проекта „Повишаване зачитането на равенството между половете в българо-турския трансграничен район“ са на стойност 68 348 евро, с участие на Инструмента за предприсъединителна помощ (ИПП) на стойност 58 095 евро по линия на Оперативната програма „Трансгранично сътрудничество по ИПП България — Турция“ за програмния период 2007—2013 г.

 

Дата на проекта

22/08/2017