Ефективна превенция на риска от природни бедствия чрез трансгранично сътрудничество в района на р. Дунав

Чрез разработването на съвместни системи за наблюдение и подобряване на сътрудничеството между държавните органи, академичните среди и спасителните служби в България и Румъния се намаляват щетите от природни бедствия като градушки, замърсяване на въздуха и наводнения в трансграничния район на р. Дунав.

Допълнителни

 
Нови противопожарни автомобили допринасят за подобряване на реакцията при извънредни ситуации в трансграничния регион на р. Дунав Нови противопожарни автомобили допринасят за подобряване на реакцията при извънредни ситуации в трансграничния регион на р. Дунав

Проектът за съвместно наблюдение на риска носи ползи за 5,1 млн. души, които понастоящем живеят от двете страни на р. Дунав. Те могат да бъдат спасени по-бързо и ефективно в случай на възникване на извънредна ситуация благодарение на повишената готовност за извънредни ситуации и преминатото от спасителните служби обучение, както и покупката на ново оборудване и по-доброто управление на риска от наводнения. Същевременно осъщественият обмен на най-добри практики в рамките на семинари и учебни посещения, както и приетите европейски стандарти, засилват политиките в областта на околната среда, водейки до опазване на околната среда в дългосрочен план.

Фокус върху четири области на превенция на риска

Сътрудничеството е съсредоточено в областите на политиката за околна среда, където интегрираната система за наблюдение и реакция може да даде най-високи резултати. Това са:

  1. подобряване на готовността за извънредни ситуации и смекчаване на последиците от бедствия;
  2. мониторинг на качеството на въздуха и контрол на замърсяването;
  3. управление на риска от наводнения;
  4. превенция на причиняваните от градушки бедствия чрез противоградови ракети.

Местните власти използват данните, получени в резултат на проведени в партниращите институти и университети научноизследователски дейности, за да изготвят съвместни планове за управление на риска и да изпълняват примерни проекти.

За да се улесни разбирането, е приет и общ речник на термините на румънски, български и английски език. И накрая, закупеното оборудване за спешна помощ, като спасителни средства и инструменти за наблюдение, например за мониторинг на качеството на въздуха, позволяват на партньорите по проекта да извършват съвместните дейности.

Същевременно се подобрява и информацията за обществеността относно възможните рискове, например чрез публикуване на наръчник и карти, посочващи рисковете в района.

„Проектът влияние положително на безопасността и здравето на 5,1 млн. жители от двете страни на р. Дунав и защитава биологичното разнообразие. Новото оборудване осигурява възможности за поддържане на съвместни специализирани части за интервенция на регионално и трансгранично равнище, както и за гарантиране на надеждност и ефективност. Натрупаните в рамките на проекта знания и опит са от голямо значение за нас при подготовката и организирането на съвместни интервенции при бедствия, както и при съгласуването и разработването на съвместни стандартизирани оперативни процедури. Това безспорно е добра възможност за засилване на сътрудничеството между нашите институции.“

Полк. Емилиан Ласкатеу, ръководител на проекта към Главния инспекторат за извънредни ситуации (IGSU) на Румъния.


Обща инвестиция и финансиране от ЕС

Общата инвестиция за проекта „Съвместен мониторинг на риска при извънредни ситуации в трансграничния регион на река Дунав“ е 11 508 671 EUR, като вноската от Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР) на ЕС е в размер на 9 761 655 EUR чрез приоритетна ос 2 на Оперативна програма „Програма за трансгранично сътрудничество „Румъния–България“ за програмния период 2007–2013 г.


Дата на проекта

09/05/2014