ИСКРА (CSIAR): Приемните семейства като средство за борба със социалното изключване на децата с увреждания

Проектът ИСКРА (Иновативен Социален Комплекс от Резидентни Алтернативи)  е насочен към по-доброто социално приобщаване на деца и юноши с физически или умствени увреждания, на които с помощта на иновативни инфраструктури се предлага адекватна и приятна жилищна среда, която максимално да се доближава до семейната. 

Допълнителни

 
Защитеното жилище  © Л. Ф. Петрова Защитеното жилище © Л. Ф. Петрова

" Центровете за настаняване от семеен тип и защитеното жилище носят съществена промяна в сферата на социалните грижи за деца и юноши с физически или умствени увреждания. Двата вида жилищни услуги представляват израз на съпричастност и зачитане на личното достойнство независимо от етническия произход, пола, здравословното състояние, възрастта и социалния статус. "

Розалина Георгиева, ръководител проект

На територията на община Враца, разположена в Северозападния регион на България, проектът ИСКРА позволи построяването на три центъра за настаняване от семеен тип и едно защитено жилище с общ капацитет за настаняване на до 50 души. В рамките на проекта бяха създадени 39 нови постоянни работни места, което допринесе за местното развитие в един от най-слабо развитите региони в Европа.

Инфраструктури, създадени за благосъстоянието и развитието на децата

С всяка стъпка от проекта — от избора на терен (разположен в най-гъстонаселените квартали на града) до проектирането на сградите и благоустройството на мястото — се цели тази нова инфраструктура за полагане на грижи да предоставя социално приобщаване на децата с увреждания и участието им в обществения живот, да гарантира тяхната сигурност и да улеснява достъпа им до образование и специализирани социални грижи и услуги, адаптирани към специфичните им нужди; всичко това в рамките на хармоничен живот в семейна среда, благоприятстващ излизането им от социалната изолация.

Иновативен и стратегически проект

Иновативният аспект на проекта се състои в това, че той цели да интегрира социалните, образователните, здравните и други услуги посредством цялостен подход в подкрепа на децата и юношите с увреждания, които попадат в най-уязвимите категории от населението. Тази съществена промяна в модела за предоставяне на грижи позволява също да бъде водена борба със стигматизацията, на която тези деца често стават жертва.

В заключение, проектът има и глобална цел: той е в съответствие с основните цели на Конвенцията на ООН за правата на детето, както и с целите на развитите национални стратегии на България за децата и стратегическите цели на община Враца във връзка с организирането на социалните услуги. Накрая, проектът е в съответствие и с целите, поставени от стратегията „Европа 2020” по отношение на заетостта (посредством създаването на постоянни работни места в слабо развит регион), както и по отношение на приобщаването на лица в риск от социално изключване (посредством иновативния подход за подкрепа на деца с увреждания).


Обща инвестиция и финансиране от ЕС

Проектът ИСКРА (Иновативен Социален Комплекс от Резидентни Алтернативи“) е на обща стойност 1 289 791 евро. Съфинансирането от Европейския фонд за регионално развитие е в размер на 1 038 916 евро, по Оперативна програма „Регионално развитие“ за периода 2007-2013 г. Финансовата устойчивост на проекта ще се гарантира от българската държава. Предвидено е и общинско финансиране, в случай че от страна на държавата не бъде оказана подкрепа.


Дата на проекта

28/01/2016