Трансграничен център за научни изследвания за борба с проблемите на околната среда и здравето

Замърсяването на околната среда в граничния регион между България и Гърция налага съвместен мониторинг, научни изследвания и контрол върху здравето, както и засилване на обмена на информация между властите в двете държави. Новият Трансграничен център за научни изследвания за борба с проблемите на околната среда и здравето в Кърджали, от българската страна на границата, ускорява териториалното сътрудничество по тези теми.

Допълнителни

 
Фасадата на новият Трансграничен център за научни изследвания „Околна среда и здраве“ © Жени Стайкова Фасадата на новият Трансграничен център за научни изследвания „Околна среда и здраве“ © Жени Стайкова

" Новият научноизследователски център е важен за региона и за двете страни. Той ще предостави на студентите по екология по-добри условия за развитие на по-високи професионални и практически умения в лабораторна среда. Това ще подобри качеството на тяхното професионално обучение и ще им даде по-добър шанс за реализация на трудовия пазар. "

Доц. Жени Стайкова, Трансграничен център за научни изследвания „Околна среда и здраве“, мениджър на проекта

Проектът има за цел подобряване на качеството на живот и здравето на местното население посредством контрол върху условията на околната среда и тяхното влияние върху здравето. За целта беше създадена трансгранична система за мониторинг и анализ на връзките между околната среда и здравето, която увеличи регионалния капацитет за научни изследвания и спомогна за изграждането на мрежа за трансгранично сътрудничество в областта на общественото здравеопазване и социалните услуги и за информиране на обществото относно здравните рискове от замърсяването.

Основните резултати бяха създаването на Изследователски център и акредитирана лаборатория към него, както и система за обмен на информация за местни заинтересовани страни, която може да служи като система за ранно известяване за рискове за здравето, причинени от замърсяването. Центърът предоставя обучение и оборудване на българските и гръцките партньори, извършва пилотни проучвания и осигурява на студентите от висшите учебни заведения практически опит в областта на дейностите по места, анализа и научните изследвания.

Събиране на данни и мониторинг

Работата в Центъра включва събиране на данни относно нивата на замърсяване и мониторинг на въздействието му върху здравето. Данните се предоставят на партньорите по проекта, заинтересованите страни от региона и обществеността, така че да се повиши осведомеността по проблемите на околната среда, което да доведе до натиск за ограничаване на замърсяването.

В лабораториите се извършва анализ на проби от компоненти, намиращи се във въздуха, водата и почвите, с оглед разработването на общи стандарти за качество в съответствие с националните планове за действие в областта на околната среда и здравеопазването. За вземане на проби във връзка с конкретен случай или при спешна необходимост може да се използва високопроходимо превозно средство и портативно оборудване.

Повече знания за ползи в бъдеще

Увеличеният капацитет на регионалните експерти, по-добрата осведоменост по проблемите на околната среда и здравеопазването и мрежите от заинтересовани страни, създадени по проекта, ще подкрепят бъдещите съвместни дейности и непрекъснатото подобряване на регионалния капацитет за борба с проблемите в двата сектора. В резултат на това ще се подобри здравето на хората в региона.


Обща инвестиция и финансиране от ЕС

Общата инвестиция за проекта „RCEH — Трансграничен център за научни изследвания „Околна среда и здраве“ е 1 903 715 EUR, от които 1 618 158 EUR са предоставени от Европейския фонд за развитие по Оперативна програма „Гърция – България” за програмния период 2007-2013 г.


Дата на проекта

20/07/2015