Проектът „БИОГОРИВА“ насърчава устойчивото развитие и местния бизнес в трансграничния регион

Биогоривата ще играят съществена роля за постигането на енергийните цели на ЕС за 2020 г. Този иновативен проект за развитие на селските райони има за цел развиване на капацитета на региона за производство на биогорива от селскостопански продукти. 

 

Допълнителни

 
Поле с рапица, която се използва като култура за производство на биогорива.  © Министерство на регионалното развитие и публичната администрация на Румъния Поле с рапица, която се използва като култура за производство на биогорива. © Министерство на регионалното развитие и публичната администрация на Румъния

" Проектът „БИОГОРИВА“ приключи през 2013 г. и доведе до появата на няколко кандидатури за нови проекти. Три изследователски проекта, базирани на неговите резултати, са в процес на оценка към момента и включват партньори от Норвегия, Дания, Франция, Португалия, Аржентина и Кипър. Освен това водещият партньор участва в два клъстера, занимаващи се с сътрудничество в сектора на производството на биогаз и двойната употреба на растителни ресурси. "

Алина Буту, бенефициент

Разположен на границата между Румъния и България, регионът Гюргево-Русе има силни селски традиции и идеални условия за селско стопанство. Целта на трансграничния проект беше да се проучат възможностите на района за производство на биогорива от биомаса от енергийни култури. 

Реализиран от петима партньори от двете страни на границата, проектът създаде солидна мрежа за сътрудничество на организации (МСП, публични местни власти, университети, изследователски институти и т.н.), заинтересовани от производството и употребата на биогорива. Технологията бе тествана чрез многобройни практически демонстрации на отглеждането на културите, добива на масло и химическата обработка на растителното масло. Други дейности, включени проучванията по свързани теми, бяха обучения, конференции, семинари и работни срещи на заинтересовани партньори.

По време на проекта партньорите по изпълнението подаваха информация към интернет портал и съвместна база данни за представяне на получените резултати. 

Енергийните цели за 2020 г. като двигател на растежа 

Държавите, членки на ЕС, са си поставили амбициозни енергийни цели за 2020 г. Дотогава възобновяемите източници на енергия следва да съставляват 20 % от общото потребление на енергия, енергийната ефективност трябва да се увеличи с 20 % и не по-малко от 10 % от транспортните горива следва да се получават от биогорива. За да се постигне тази цел, всяка държава членка трябва да увеличи собственото си производство на енергия от възобновяеми източници и биогорива. 

Насърчавайки производството на биогорива, Румъния и България разполагат с чудесна възможност за постигане на по-устойчиви селскостопански и горскостопански практики и за стимулиране на регионалното развитие, инвестициите, растежа и създаването на работни места. С една дума, недостатъците на предимно земеделската земя се превръщат в реална възможност за развитие. 


Обща инвестиция и финансиране от ЕС

Общата инвестиция за проект „Биогорива - източник на общо устойчиво развитие в областта на трансграничното сътрудничество“ е 961 233 EUR, като вноската от Европейския фонд за регионално развитие на ЕС по линия на Оперативна програма „Програма за трансгранично сътрудничество „Румъния–България“ за програмния период 2007—2013 г. е 815 318 EUR.


Дата на проекта

29/01/2016