ARDAFORECAST – надеждна система за предупреждение за наводнения, разработена за пограничния район на река Арда

България и Гърция обединяват усилията си за създаването на трансгранична система за ранно предупреждение за река Арда с цел да осигурят безопасността на хората, които живеят по протежение на най-застрашените от наводнения реки в югоизточната част на Балканския полуостров.

Допълнителни

 
Телеметрична хидрометеорологична станция при язовир „Ивайловград“ на река Арда, близо до границата между България и Гърция. Телеметрична хидрометеорологична станция при язовир „Ивайловград“ на река Арда, близо до границата между България и Гърция.

" Създаването на технология за оперативно прогнозиране на наводнения и осигуряване на предупреждения за наводнения пет дни предварително за басейна на река Арда са някои от основните резултати от проекта. Проектът създава трансграничен технологичен капацитет, повишава сигурността на местното население и служи за подобряване на бизнес климата в региона. "

Проф. Добри Димитров, ръководител на проекта ARDAFORECAST, НИМХ

Изпълнението на проекта „Създаване на система за ранно предупреждение за наводнения в басейна на р. Арда за намаляване на риска в пограничния район“, или накратко ARDAFORECAST, започна на 20 март 2012 г. Под ръководството на Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ), в партньорство с Басейнова дирекция за управление на водите – Източнобеломорски район в Пловдив, Фонда за регионално развитие в Комотини (Гюмюрджина) и Тракийския университет „Демокрит“ (DUTH) в Ксанти проектът създава система за предупреждение за наводнения с цел осъществяване на наблюдение на критичните райони в целия водосборен басейн на река Арда и споделяне на тази информация в реално време.

Целта на проекта е да се подкрепи прилагането на мерки за намаляване на наводненията и смекчаване на неблагоприятните последици от наводненията за човешкото здраве, околната среда, културното наследство и стопанската дейност в региона. Освен това той служи като основа за насърчаване на трансграничното сътрудничество и предоставяне на информация на местното население за подходящите начини за реагиране и превенция на такива опасности.

Извършваните по проекта ARDAFORECAST дейности включват създаване и използване на надеждни инструменти за прогнозиране на наводнения за точно и навременно прогнозиране на наводненията, осигуряващо достатъчно време за реагиране. Това се постига чрез подобряване на плътността и честотата на наличната мрежа за наблюдение, инсталиране на допълнителни автоматични измервателни станции, създаване на система за хидрометеорологична информация, разработване на ГИС база данни и модели за прогнозиране за улесняване на обмена на данни в реално време в трансграничния регион.

Социалният подход към предотвратяването на наводнения

Проектът ARDAFORECAST включва мерки за популяризиране, насочени към населението на региона, с цел то да бъде подготвено и допълнително защитено от опасностите, които създават наводненията. По този начин се установява ефективен подход за разпространение на прогнозна информация за наводнения и предупредителни съобщения до крайните потребители.

Местните хора участват в обучения и образователни дейности в сътрудничество с местната администрация, по време на които се обясняват редица процедури за предупреждаване. Освен това се организират кампании за повишаване на осведомеността, създават се уеб базирани инструменти за обмен на информация и се осигурява достъп на вземащите решения лица, заинтересованите страни и широката общественост до всички необходими данни, прогнози и информационни материали.

Обща инвестиция и финансиране от ЕС

Общата инвестиция за проекта „Създаване на система за ранно предупреждение за наводнения в басейна на р. Арда за намаляване на риска в пограничния район“ е 823 220,50 EUR, като вноската от Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР) на ЕС е в размер на 699 737,43 EUR от Оперативна програма „Гърция–България“ за програмния период 2007–2013 г.

Дата на проекта

03/11/2014