Подобрения на исторически обекти близо до българо-турската граница

По финансирания от ЕС проект „Together — Общо културно-историческо наследство без граници“ бяха предоставени финансови средства за реставрация и разработване на туристическа инфраструктура на два ценни исторически обекта от двете страни на българо-турската граница: крепостта на Аква Калиде в близост до град Бургас, България, и манастира „Св. Никола“ в Къйъкьой, Турция. Подобренията следва да привлекат повече туристи в обектите и в целия трансграничен регион.

Допълнителни

 
The EU-funded Together project has financed restoration work and development of tourist infrastructure: the fortress at Aquae Calidae, near the Bulgarian city of Burgas, and the Monastery of St. Nicholas at Kıyıköy, Turkey ©Together Project The EU-funded Together project has financed restoration work and development of tourist infrastructure: the fortress at Aquae Calidae, near the Bulgarian city of Burgas, and the Monastery of St. Nicholas at Kıyıköy, Turkey ©Together Project

" Двата обекта привличат голям брой посетители поради своето местоположение. Създаването на по-добри условия за проучване на обектите ще осигури добавена стойност както за туристическите групи, така и за отделните туристи, които ще могат да разглеждат археологическите конструкции отблизо при по-безопасни и по-достъпни за посетителите условия. Представянето на артефактите в цифров формат ще даде възможност за създаването на дълготраен продукт с високо качество, който ще има както научна, така и туристическа стойност. "

Радовеста Стюърт, ръководител на проекта , Регионален исторически музей—Бургас

Дейностите по проекта „Together — Общо културно-историческо наследство без граници“ включват консервация и реставрация на археологическите останки на Аква Калиде, както и изграждане на път за достъп с дължина 1 km, тротоари, паркинг и улично осветление до манастира „Св. Никола“.

Също така в рамките на проекта се дигитализират и 100 експоната на културното наследство и се предоставя дистанционен достъп до тях посредством система, съставена от сървър, 3D устройство за сканиране и устройства за съхранение и обработка на данни, както и две информационни табла със сензорен екран, които са разположени в Регионалния исторически музей, Бургас и в комплекса „Аква Калиде“.

Важни културни забележителности

Крепостта „Аква Калиде“ огражда древния град Аква Калиде, известен със своите термални бани, а манастирът „Св. Никола“ е изграден в огромна скала. Тези обекти бяха избрани за проекта не само поради тяхното културно и историческо значение и тяхната туристическа привлекателност, но също така и поради факта, че и двата обекта датират от един и същ период — управлението на император Юстиниан I (527—565 г. пр. Хр.).
При Аква Калиде са намерени доказателства за постоянно човешко присъствие от ранната античност до наши дни, което превръща това историческо селище във важен археологически обект. След всеки сезон находките се събират за консервация и съхранение в Регионалния исторически музей в Бургас, тъй като поради тяхното състояние и правните изисквания те не могат да бъдат изложени за посетители на археологическия обект.

Цифровите експонати на тези артефакти са представени по интересен и лесен за използване начин. Информацията е структурирана съгласно съответната българска нормативна уредба в областта на музеологията и културното наследство и е представена на български и на английски език. След като разгледат даден предмет на информационното табло или по интернет, посетителите могат да научат къде е открит предметът и от кой период от развитието на археологическия обект датира.

Системата дава възможност за включване на ново съдържание, което може да се използва за насърчаване на културния обмен съобразно потребностите и интересите на различни целеви групи, по-специално на младите хора, както и за насърчаване на бъдещите исторически изследвания. Тя ограничава до минимум заплахите за артефактите, свързани с излагането им на външни условия.

Препоръки за опазване

Друг елемент от работата беше организирането на международна конференция по управление на културното наследство и популяризиране на неговата туристическа стойност, в която взеха участие експерти в областта на археологията, консервацията и реставрацията, които дадоха препоръки за опазването на обектите. Резултатите се разпространяват от двете страни на границата чрез изготвянето на рекламни материали, научни публикации и репортажи за културното наследство.

Проектът ще доведе до създаването на съвместно туристическо предложение, насочено към популяризиране на района и подобряване на достъпа до неговите културно-исторически забележителности. Очаква се повишаване на броя на посетителите на двата обекта с 30 %, което ще осигури икономически ползи за местното население.

Сътрудничеството между двата партньора (Регионалния исторически музей — Бургас и Регионалния директорат за култура и туризъм — Къркларели) доведе до стартирането на нов проект с участието на община Камено в България и община Къйъкьой в Турция, който ще доразвие резултатите от проекта „Together — Общо културно-историческо наследство без граници“.

Общи инвестиции и финансиране от ЕС

Общата инвестиция за проекта „Together — Общо културно и историческо наследство без граници“ е на стойност 486 735 EUR, от които 413 725 EUR са предоставени от Европейския фонд за регионално развитие по линия на Оперативна програма „ИПП ТГС България—Турция“ за програмния период 2014—2020 г. Инвестицията е по приоритет „Устойчив туризъм“.