Ориентиране към „зелени“ практики на турско-българската граница

Чрез проекта Green две общини на турско-българската граница насърчиха екологичното устойчиво развитие чрез малки инвестиции в зелена инфраструктура в трансграничния регион.

Допълнителни

 
The Green House in Sredets, Bulgaria. ©Peyo Georgiev (2018) The Green House in Sredets, Bulgaria. ©Peyo Georgiev (2018)

" Гледаме на нашата работа по проекта като на най-добрата инициатива за изпълнение на някои от основните приоритети в областта на устойчивото развитие. Горди сме, че проектът е реализиран по програмата Interreg — IPA за трансгранично сътрудничество България — Турция поради огромния си потенциал да засили активното сътрудничество между отговорните институции, НПО, асоциации на производители и всички останали заинтересовани страни. "

Петя Шиварова, координатор на проекта, Община Средец

Проектът Green — съкратено от английските думи за растеж, отговорност, партньорство, екология, природа — обедини община Пинархисар в Турция и община Средец в България, за да се увеличат трансграничните инвестиции в зелена инфраструктура, да се повиши обществената осведоменост и да се мотивира младежта в региона да преодолява екологични проблеми.

Инвестиране в екомладеж

Средства от ЕС бяха използвани за обновяване и реконструкция на полуразрушена двуетажна сграда в Средец и за превръщането ѝ в „Зелена къща“, както и за изграждането на екологичен център за младите хора в Пинархисар. Тези две места се използват за трансгранично обучение и работа в мрежа, работни срещи и образователни дейности за устойчиво екоразвитие в региона. 

„Зелената къща“ има специални зони на открито за биологично земеделие. В околността се защитават застрашени видове. Къщата е достъпна за хора с увреждания и служи като база за четири новосъздадени екоклуба, всеки от които се е заел с пилотни проекти за опазване на околната среда. 

Един от клубовете, наречен „Зелено злато от Странджа“, работи по опазването, възпроизводството и повторното въвеждане на шипоопашатата костенурка, известна още като костенурка далматинец заради черните петна по черупката си. Членовете на клуба „Бял щъркел“ наблюдават тази птица и нейната численост. Другите два клуба — „Еко-академия“ и „Еко-патрули“ — извършват наблюдение на замърсяването в региона чрез картографиране на незаконни депа и организиране на действия за извозване на отпадъци. 

Проектът предвижда броят на членовете и на двете места да се увеличава със 150 души годишно, което постепенно ще повишава капацитета на региона за по-добро опазване на природните ресурси.

Зелени седмици 

След стартирането на проекта два пъти годишно се организират „Зелени седмици“ и на двете места, за да се обсъждат изменението на климата, опазването на природата и защитените територии в региона, както и да се провеждат различни свързани дейности. Видеоклипове от инициативата „Зелени седмици“ се излъчват по специален канал в YouTube, за да се повиши още повече информираността за тези проблеми сред местното население.

Друга инициатива, организирана по проекта, е съвместен младежки хепънинг, наречен „Kick the Carbon Habit“ (Освободи се от навика, създаващ въглероден отпечатък), насочен към запознаване на хората с техния личен въглероден отпечатък и с приноса им към глобалното затопляне. Целта е хората да намалят своя въглероден отпечатък.

И двете общини споделят еднакви силни страни, които ги вдъхновяват да работят заедно, като уникалното биоразнообразие и екосистемите в региона, и активните младежки общности. Усилията по проекта повишиха информираността на местното население в региона по отношение на околната среда и допринесоха за образоването на младите хора относно опазването на природата.

 

Общи инвестиции и финансиране от ЕС

Общите инвестиции за проекта „Green: Растеж, Отговорност, Партньорство, Екология, Природа“ са на стойност 522 693 EUR, от които 333 203 EUR са предоставени от Европейския фонд за регионално развитие по линия на оперативна програма „Interreg — ИПП ТГС България—Турция“за програмния период 2014—2020 г. Инвестицията е по приоритет „Работни места, растеж и инвестиции“.

 

Дата на проекта

18/09/2019