Българо-турско сътрудничество намалява въздействието на регионалните наводнения

Внезапните наводненията са често срещано явление в граничните райони на област Хасково, в Република България и на област Едирне, в Турция. Първоначалната реакция е от съществено значение в случай на такъв вид извънредни ситуации. Ето защо финансиран от ЕС проект улесни сътрудничеството между органите за реагиране при извънредни ситуации от двата региона чрез организиране на съвместни курсове за обучение и полеви учения, повишаване на обществената осведоменост и предоставяне на съвременно спасително оборудване и превозни средства.

Допълнителни

 
Supply of specialised equipment for preparedness and reaction in case of floods. ©Veselin Bekyarov Supply of specialised equipment for preparedness and reaction in case of floods. ©Veselin Bekyarov

" „Наводненията в региона, обхванат от проекта, показаха колко важно е съвместното управление на риска от наводнения, тъй като водата не зачита националните граници. Наводненията в Турция и България са трансграничен проблем, който изисква трансгранични решения: по време на изпълнението на проекта органите за първа помощ в региона изградиха силни връзки и споделиха знания за подобряване на бъдещото сътрудничество между партньорите по проекта в случай на наводнения.“ "

Николай Вълчев, комисар и директор на Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“, Хасково, Република България.

Проектът помогна да се подобри оперативната ефективност на региона и капацитета за съвместни действия за справяне с наводненията. Българските и турските национални и местни власти работят все по-ефективно заедно. Екипите за първа помощ са по-добре оборудвани и подготвени за справяне с наводненията и защитата на местното население. Изпълнението на проекта доведе до по-ефективни усилия за превенция и координация от страна на спасителните отдели от двете страни на границата. 

Ново оборудване

Чрез финансиране от ЕС бе придобито ново, модерно оборудване за спасителните екипи, което да им помага да си вършат работата. Спасителите водолази получиха нови водолазни костюми и 100 мобилни бариери срещу наводнения — с обща дължина 1 km — които ще спомогнат за намаляване на наводненията. В района функционира превозно средство със специално предназначение за транспортиране и монтаж на тези бариери. Останалото оборудване включва спасителни превозни средства, като дрон за мултикоптер, спасителна лодка и подводен робот.

Общи проблеми — общи решения

Тъй като и двете държави страдат от един и същ проблем на границата, бяха проведени няколко срещи на управленско и експертно равнище, за да се разберат по-добре вътрешните процедури на двете национални институции. Това доведе до създаването и съвместното приемане на хармонизирана стандартна оперативна процедура за синхронизиране на действията за реагиране при извънредни ситуации в случай на наводнения.

Бяха организирани два съвместни обучителни курса и полеви учения от двете страни на границата, за да се оптимизират времето за реакция и оперативният капацитет както на българските, така и на турските органи за първа помощ. Местните власти бяха включени в проекта чрез публичен семинар на теми, свързани с управлението на риска от наводнения и ефективността на ответните действия.

За да се сведат до минимум човешките жертви и да се намалят другите рискове за населението на региона, което е с над 200 000 жители, бяха проведени кампании за повишаване на информираността на обществото относно правилното поведение в случай на наводнение.

Географските условия за оттичане на реките Марица, Арда и Тунджа, които преминават през областта Хасково—Едирне, ги прави уязвими на климатичните опасности, като например силен дъжд, гръмотевични бури и интензивно снеготопене. През последните години се наблюдават всеповече екстремни метеорологични явления, които са причинили повече ерозия на почвата и утаяване от обикновено, като значително са намалили обема на речните корита. Големият брой наводнения причинява огромни щети на населените и индустриалните зони и често унищожава плодородни обработваеми земи.

Общ размер на инвестициите и финансирането от ЕС

Общата инвестиция за проекта „Трансгранично сътрудничество в подготовката и борбата с наводнения“ е на стойност 589 017 EUR, от които 500 665 EUR са предоставени от Европейския фонд за регионално развитие на ЕС по линия на оперативна програма „Interreg—ИПП ТГС България—Турция“за програмния период 2014—2020 г. Инвестицията е по приоритет „Работни места, растеж и инвестиции“.

 

Дата на проекта

27/05/2019