Възстановяване на наносния баланс в река Дунав

Девет държави, простиращи се между планината Шварцвалд до Черно море, обединиха сили по проект за възстановяване на наносния баланс в река Дунав. Тази задача е приоритет за Дунавския регион, тъй като през последните няколко десетилетия човешката дейност по реката и нейните притоци доведе до драматични промени в наносния товар. Тези промени оказват отрицателно въздействие върху проблеми, свързани с управлението на водите, като риска от наводнения, речното корабоплаване, екологичното състояние на реката и производството на водноелектрическа енергия.

Допълнителни

 
The Danube River, east of Vienna – view from Braunsberg  ©hilipp Gmeiner, IWA-BOKU 2009 The Danube River, east of Vienna – view from Braunsberg ©hilipp Gmeiner, IWA-BOKU 2009

" Очакваме с нетърпение резултатите от проекта Danube Sediment, които ще предоставят на Международната комисия за опазване на река Дунав (ICPDR) важна информация за Третия план за управление на басейна на река Дунав и Втория план за управление на риска от наводнения по река Дунав. "

Игор Лиска, технически експерт в областта на качеството на водите и управлението на водите към ICPDR

Учени и инженери от Унгария, Австрия, Хърватия, Румъния, България, Словения, Словакия, Германия и Сърбия си сътрудничат по проекта Danube Sediment („Управление на Дунавските наноси и възстановяване на наносния баланс в река Дунав“). Тъй като реката преминава през толкова много държави, беше преценено, че единственият начин за постигане на промяна в целия Дунавски басейн е прилагането на транснационален подход.

Подобряване на управлението на реката

Екипът на проекта събра данни за преноса на наноси от протежението на реката, които ще дадат възможност за точен анализ на разпределението на наносите. Информацията ще бъде включена в първото по рода си Ръководство за управление на наносите в река Дунав. Този документ представлява основният резултат от проекта и ще има важен принос за Третия план за управление на река Дунав и Втория план за управление на риска от наводнения по река Дунав. И двата плана се разработват от Международната комисия за опазване на река Дунав.

Чрез поредица от семинари заинтересованите страни получават актуална информация относно напредъка на проекта. Срещите дават възможност за обмен на добри практики по въпроси, като наблюдение на наносите, методи за събиране на данни и най-добрия начин за модернизиране или подобряване на станциите за наблюдение на наносите.

Подпомагане на заинтересованите лица

Лицата, които отговарят за управлението на водите и наносите по река Дунав, могат да използват другите документи, изготвени в резултат на проекта. Те включват Наръчник за заинтересованите лица относно наносите, в който е поставен акцент върху подобряването на управлението на наносите за целите на речното плаване, производството на водноелектрическа енергия, риска от наводнения и управлението на речния басейн.

А така също и Наръчник за добри практики при наблюдението на наноси, който съдържа подробна информация по проблеми, разгледани в семинарите, и по свързани с тях теми, включително къде да се създаде пункт за наблюдение и как да се разработи ефективен режим за наблюдение.

Общ размер на инвестициите и финансирането от ЕС

Общият размер на инвестициите за проекта Danube Sediment („Управление на Дунавските наноси и възстановяване на наносния баланс в река Дунав“) е 3 558 581,62 EUR, от които 2 827 421,16 EUR са осигурени от Европейския фонд за регионално развитие, а 197 373,19 EUR — от инструментите за предприсъединителна помощ по линия на програмата за транснационално сътрудничество „Дунав“ за програмния период 2014—2020 г. Инвестицията е по приоритетна ос „Околна среда и ефективност на ресурсите“.

 

Дата на проекта

29/05/2019