Открити са два диагностични центъра за ортостатични и опорно-двигателни нарушения при деца в Сърбия и България

Открити са диагностични центрове в Княжевац, Сърбия и Видин, България, които ще помагат за откриването, предотвратяването и управлението на ортостатични и опорно-двигателни нарушения (ООДН) у децата в училищна възраст. Това се постига чрез редовни прегледи с най-съвременни технологии и чрез насърчаване на физическата активност.

Допълнителни

 
A 4D motion lab in the diagnostic centre for childhood postural and musculoskeletal in Knjazevac, Serbia. The same equipment operates in the centre in Vidin, Bulgaria.   ©Vladica Petrovic A 4D motion lab in the diagnostic centre for childhood postural and musculoskeletal in Knjazevac, Serbia. The same equipment operates in the centre in Vidin, Bulgaria. ©Vladica Petrovic

" „Новото диагностично оборудване позволява на пациента да бъде изследван без излагане на рентгенови лъчи или друго облъчване. То е напълно безопасно и безвредно. Можем да прегледаме всяко едно дете и да открием деформацията в най-ранния ѝ стадии, което ни дава възможност да я коригираме, докато детето е на възраст 16—17 години.“ "

Д-р Микица Видоевич и д-р Емил Трифонов

Медицински проучвания установиха изключително висока степен на разпространение (над 50 %) на ООДН сред учениците в трансграничния регион между Сърбия и България. Тези аномалии по-рано оставаха незабелязани поради липсата на специализирани национални скринингови програми, което причиняваше хронични дисфункции и трайни увреждания в зряла възраст. 

Благодарение на проекта бяха създадени двата центъра, които са оборудвани с иновативна немска технология за неинвазивен радиационно-безопасен скрининг. Скрининг, диагностични доклади и препоръчана изправителна гимнастика се предоставят безплатно на 2 000 ученици. Организира се спортно състезание във Видин за децата, които се лекуват, както и конференция в Княжевац, за да се повиши обществената информираност за педиатричните ООДН. 

Изправителна гимнастика

Диагностичните центрове бяха оборудвани с най-новите технологии за бърз ортостатичен и опорно-двигателен анализ. Децата, за които беше установено, че имат ООДН, след това бяха лекувани с помощта на курсове по изправителна гимнастика, разработени по време на проекта. Конкретните упражнения бяха съобразени с индивидуалните нужди на децата между първоначалния и контролния скрининг. 

Общо на децата бяха предложени 720 часа изправителна гимнастика безплатно. Положителните резултати от тази терапевтична рехабилитация бяха демонстрирани по време на спортното събитие във Видин. Методологията, използвана при лечебната гимнастика, е достъпна на уебсайта на проекта на английски, български и сръбски език. 

Под формата на аналитичен доклад бяха предоставени препоръки към политиката за устойчиво подобряване на физическите умения, благосъстоянието и качеството на живот на младите хора в региона. 

Създаване на работни места

Центровете предоставиха възможност на хората и в двата града да се прегледат за ортостатични и опорно-двигателни нарушения в техния собствен район. Центровете са уникални и за двете държави и се очаква проектът да увеличи популярността на двете общини, привличайки посетители от други места, които биха искали да си направят неинвазивни и радиационно-безопасни изследвания.   

Бяха разкрити седем работни места благодарение на създаването на двата диагностични центъра. Спортната асоциация на Княжевац създаде работни длъжности за четирима членове в екипа за управление на проекта, както и за сключване на договори с външни дружества. Тези дружества предоставиха двама специалисти, които да преглеждат децата, и четирима терапевти за изправителната гимнастика. Обучени бяха и трима студенти по физическо възпитание. Във Видин в управленския екип бяха наети трима души, а външни дружества наеха двама медицински специалисти, които да преглеждат децата, четирима терапевти и седем стажант-терапевти за изправителната гимнастика. 

Общ размер на инвестициите и финансирането от ЕС

Общата инвестиция за проект „Създаване на диагностични центрове за ортостатични и опорно-двигателни нарушения при деца в училищна възраст в Сърбия и България” е 577 397 EUR, като приносът на ЕС от фонда на Инструмента за предприсъединителна помощ (ИПП II) е в размер на 490 787 EUR, осигурени по линия на Оперативна програма Interreg — ИПП Програмата за трансгранично сътрудничество България—Сърбия”за програмния период 2014—2020 г. Инвестицията е по приоритет „Работни места, растеж и инвестиции“.

 

Дата на проекта

21/05/2019