Използване на градското земеделие за насърчаване на социалното приобщаване в Дунавския регион

Проектът AgriGo4Cities използва градското и крайградското земеделие (ГКЗ), за да промени моделите на управление и да подобри публичния институционален капацитет в градовете в Дунавския регион, с цел преодоляване на социално-икономическото изключване и стимулиране на устойчивото градско развитие. За тази цел в рамките на проекта се разработва методология на планиране с широко гражданско участие, която ще бъде внедрена в публичните процеси на вземане на решения.

Допълнителни

 
The Kunta Kinte allotments in Velenje, Slovenia – a unique example of an area of second homes ©Drago Kladnik The Kunta Kinte allotments in Velenje, Slovenia – a unique example of an area of second homes ©Drago Kladnik

" Тъй като градинарството е практика за препитание и не изисква специално образование, AgriGo4Cities се оказа ефективен метод за социално приобщаване. "

Яни Козина, ръководител на проекта AgriGo4Cities

AgriGo4Cities е създал партньорства с широко гражданско участие и е разработил планове за действие за ГКЗ за шест града: Благоевград в България, Прага в Чехия, Секешфехервар в Унгария, Улцин в Черна гора, Васлуй в Румъния и Веление в Словения. Съставен е каталог с добри практики за ГКЗ с широко гражданско участие.

Освен това е създадено транснационално партньорство за многостепенно управление, което да насърчава подходите за управление с широко гражданско участие, както и да формулира транснационален план за управление на ГКЗ с широко гражданско участие с цел борба срещу социалното изключване и бедността.

Планиране с широко гражданско участие

Местното планиране с широко гражданско участие има потенциал да постигне ефективност при генерирането на по-всеобхватно приобщаване, демократизация, творчество и общностен дух. Няколко предизвикателства по отношение на управлението в Дунавския регион могат да бъдат свързани с липсата на гражданско участие в процеса на взимане на решения. Това поражда чувство на безсилие и отслабване на мотивацията за ангажиране с управлението, а също така води до изключване от политическия, социалния и икономическия живот.

Увеличаващата се пропаст между гражданите и властите засилва недоверието и допълнително намалява гражданското участие, особено сред групи, като бедните, безработните, бездомните, ромите, възрастните хора, жените и младите хора. Липсата на гражданско участие изостря неравенството, което води до влошаване на качеството на живот.

Партньорства и планове

Включващи представители на държавната администрация, маргинализирани групи и други заинтересовани лица, местните партньорства за градско и крайградско земеделие на AgriGo4Cities се стремят да спомогнат за промяна на ситуацията с помощта на планове за действие за ГКЗ. Тези планове за действие са основен елемент на проекта и тестват методологията на AgriGo4Cities, за да подобрят градската среда и да допринесат за социално-икономическата интеграция на общностите, изложени на риск от изключване. Чрез своята работа по плановете тези общности излизат от сянката и гласът им може да бъде чут.

Изпълнението на плановете е довело до положителна динамика, която следващите планове за действие трябва да поддържат и след края на проекта. Това е подкрепено от каталога с добри практики, който представя успешни идеи и проекти за ГКЗ с широко гражданско участие и подчертава важната роля на държавните институции в такива инициативи.

Транснационалното партньорство насърчава обмена на опит между представителите на държавната администрация и прокарва политики за изграждане на институционален капацитет, подобряване на приобщаването и насърчаване на градското развитие чрез нови форми на ГКЗ. 

Последващите действия ще поддържат сътрудничеството и след края на проектния период. Транснационалният план за управление ще бъде преведен на седемте езика на партньорите – български, чешки, немски, унгарски, черногорски, словашки и словенски – за да се гарантира широка достъпност.

Video

Общи инвестиции и финансиране от ЕС

Общият размер на инвестициите за проекта AgriGo4Cities е 1 474 190 EUR, като финансирането от фондовете на ЕС е 1 253 061 EUR (т.е. приносът на ЕФРР е 1 168 642 EUR, а приносът на ИПП е 84 419 EUR), осигурено по линия на oперативна програма „Дунав“ за програмния период 2014—2020 г. Инвестициите попадат в рамките на приоритетната ос „Иновативен и социално ангажиран Дунавски регион“.

 

Дата на проекта

04/03/2019