Организациите в Дунавския регион си сътрудничат, за да помогнат на ромите да получат достъп до пазара на труда

Проектът RARE (Ромите като човешки ресурс) събра 21 партньори от осем държави от Дунавския регион, в които изключването на ромското население представлява основен проблем и има висок политически приоритет. Проектът има за цел да подобри социално-икономическата интеграция на ромите чрез развиване на стратегическо партньорство между множество заинтересованите страни. Проектът укрепи капацитета, както и сътрудничеството между участниците, които имат дял в участието на ромите на пазара на труда.

Допълнителни

 
The RARE project is helping the social and economic integration of the Roma people across the Danube region ©CC0 Creative Commons The RARE project is helping the social and economic integration of the Roma people across the Danube region ©CC0 Creative Commons

" Една от най-важните дейности в рамките на проекта RARE беше международната кампания за Деня на труда. Ние показахме, че ромската общност е жизненоважна, активна и интегрирана част от европейското общество. Представихме ромски ролеви модели, изключителни роми от цяла Европа — ежедневни герои, с които всички ние можем да се гордеем. Миналото на ромското и на останалото население е по-тясно свързано отколкото смятат повечето хора. "

В Дунавския регион живеят около 5,2 милиона роми. Много от тях все още са изправени пред нетърпимост и дискриминация, което затруднява достъпа им до образованието, обществените услуги и пазара на труда. RARE имаше за цел да промени тази ситуация, като подобри някои от структурите за подкрепа на ромите.

Определяне на основните предизвикателства

Проектът работи с работодатели, частни компании и държавни и граждански организации, за да проучи предизвикателствата, пред които са изправени институциите и обществените услуги при опитите им да накарат ромите да работят. Задачите включваха картографиране на процедурни и институционални недостатъци в съответните организации. Във всяка държава бяха създадени и анализирани диаграми и списъци на институции на национално равнище, за да се разкрият възможните пътища за сътрудничество и взаимодействие.

Екипът на проекта RARE избра и посети редица съществуващи добри практики, които имат опит в борбата с изключването на ромите и подобряването на техните проекти за работа. След това заинтересованите страни създадоха групи от действащи лица в съответната област, които работиха заедно по инициативи за активиране на пазара на труда за ромите, включително за разработването на пилотни дейности в рамките на проекта RARE.

Предоставяне на практическа подкрепа

В Дунавския регион бяха установени пилотни дейности. Например в Румъния 30 роми посещаваха курсове по четене и писане, както и индивидуални и групови консултации. Бяха разработени модулни курсове за обучение по пет професии, които ще позволят на участниците да получат квалификации, признати в целия ЕС.

В унгарския град Печ 15 безработни роми участваха в програми за обучение и работа, посветени на тапицерството, дърводелството и зидарството. В Сърбия беше осигурено обучение на работното място за 15 безработни роми, а пилотен проект в Чешката република беше насочен към разработването на обучение по предприемачество.

Междувременно в Словакия и България фокусът беше поставен върху създаването на по-приобщаващо отношение сред служителите, работещи в местните бюра по труда, общините и другите обществени институции, които помагат на ромските общности и търсещите работа. Предвижда се да се стартират и други пилотни проекти в бъдеще.

Също така чрез проекта ромските ролеви модели представиха истории за техния трудов живот на Международния ден на труда през 2018 г.

Общ размер на инвестициите и финансирането от ЕС

Общият размер на инвестициите за проекта RARE е 2 039 082 EUR, от които 1 436 606 EUR са осигурени от Европейския фонд за регионално развитие, а 296 612 EUR — от инструментите за предприсъединителна помощ по линия на програмата за транснационално сътрудничество „Дунав“ за програмния период 2014—2020 г. Инвестицията е по приоритетна ос „Добре управляван Дунавски регион“.

 

Дата на проекта

24/06/2019