Стремежът на Дунавския регион за по-добро оползотворяване на бизнес потенциала на високопроизводителните изчислителни технологии

За да се даде тласък на научноизследователската и развойната дейност и иновациите в Дунавския регион, организаторите на финансирания от ЕС проект InnoHPC насочиха вниманието си към високопроизводителните изчислителни технологии.

Допълнителни

 
The EU-funded InnoHPC project is expanding access to high-performance computing in the Danube region ©InnoHPC The EU-funded InnoHPC project is expanding access to high-performance computing in the Danube region ©InnoHPC

" Проектът InnoHPC е един от най-важните проекти на Факултета по информатика в Ново место досега. Този проект е разработен въз основа на предишните ни усилия за постигане на цел, която все ни се изплъзваше, а именно сближаване на науката и предприятията, но той доказа, че това действително е възможно. Той доказа също така, че е възможно да се постигне целта на ЕС за интелигентно, устойчиво и приобщаващо развитие не само в Европейския съюз, но и извън неговите предели. "

Проф. д-р Борут Рончевич, директор на Центъра за високи постижения „Жан Моне“ и ръководител на проекта InnoHPC

Високопроизводителните изчислителни технологии (ВИТ) представляват бързо развиваща се цифрова технология и са един от факторите, допринасящи за иновации и икономически растеж. ВИТ могат да спомогнат за разрешаването на важни бизнес проблеми и за намаляването на времето за разработване на продукти, тъй като те обединяват изчислителната мощност, за да осигурят много по-добри резултати в сравнение със стандартен компютър.

Въпреки че Дунавският трансграничен регион вече се ползва от стабилна инфраструктура за ВИТ, са налице два съществени недостатъка. Първо, има дисбаланс между западните и източните части на региона. По-голяма част от инфраструктурата се намира в западната част. Второ, налице е традиционната дистанция между академичните среди, които разполагат с по-голямата част от инфраструктурата за ВИТ, и бизнес сектора, който най-много се нуждае от тази инфраструктура.

С цел да се преодолеят тези недостатъци, организаторите на проекта се заеха да обединят доставчици на ВИТ, предприятия, политици и гражданското общество. По този начин чрез проекта те се стремят да допринесат за цифровата трансформация на региона, като предоставят достъп на цялата промишленост до преобразуващата сила на ВИТ.

Лабораторията InnoHPC

В основата на проекта е лабораторията InnoHPC, онлайн център, който обединява регионалната инфраструктура и компетентности в областта на ВИТ. Чрез тази онлайн платформа предприятията могат да получат достъп до набор от интегрирани услуги, инструменти за изграждане на капацитет и за постигане на устойчивост, като всички те имат за цел увеличаване на използването на ВИТ. Като част от лабораторията, по проекта бяха разработени протоколи за свързване на дружествата, които се нуждаят от компетентности в областта на ВИТ, и доставчиците на ВИТ както в академичните среди, така и в частния сектор.

Координаторите на проекта се постараха да разберат по-добре потребностите на бизнес общността, и по-специално тези на малките и средни предприятия (МСП). Благодарение на разбирането и каталогизирането на тези потребности проектът ще може да допринесе за разработването на политики за предоставяне на персонализирано обучение и подкрепа на МСП за използване на силата на ВИТ.

Задоволяване на потребностите на предприятията

Според координаторите на проекта, InnoHPC е успял да постигне целта си да помогне на академичните среди да разберат по-добре потребностите на МСП и да комуникират с тях. По този начин представителите на академичните среди вече са по-добре подготвени да използват своите познания в областта на ВИТ, за да задоволяват потребностите на предприятията. Същевременно проектът помогна на МСП да осъзнаят потенциала на ВИТ по отношение на разрешаването на проблеми, иновациите и развитието на бизнеса.

Проектът обаче надхвърли границите на теорията — тази теория беше приложена на практика. Например по време на няколко пилотни програми участниците в проекта InnoHPC използваха ВИТ, за да разрешават бизнес проблеми, което е голяма стъпка към пълната цифровизация на промишлеността в Дунавския регион.

Общ размер на инвестициите и финансирането от ЕС

Общият размер на инвестициите за проекта „Високопроизводителни изчислителни технологии за ефективни иновации в Дунавския регион“ е 2 054 600 EUR, от които 1 746 410 EUR са осигурени от Европейския фонд за регионално развитие и Инструмента за предприсъединителна помощ чрез оперативната програма за транснационално сътрудничество „Дунав“ за програмния период 2014 – 2020 г.

Дата на проекта

05/02/2020