Инсталация за комбинирано производство на топлинна и електрическа енергия в София от гориво, получено от битови отпадъци

Програмата на София за управление на отпадъците за периода 2015—2020 г., която се изпълнява на три фази, допринася за устойчивото развитие в столицата на България чрез изграждане на интегрирана система с цел намаляване на въздействието на отпадъците, подобряване на рециклирането, повишаване на отговорността на замърсителя и стимулиране на инвестициите в областта на управлението на отпадъците.

Допълнителни

 
Map showing the location of the new cogeneration plant in Sofia, Bulgaria, and a diagram explaining how it will turn waste into energy. ©European Commission Map showing the location of the new cogeneration plant in Sofia, Bulgaria, and a diagram explaining how it will turn waste into energy. ©European Commission

Настоящият проект се отнася за третата фаза на програмата и включва изграждането на инсталация за комбинирано производство на топлинна и електрическа енергия от гориво, получено от битови отпадъци. Горивото се произвежда от инсталация за механично-биологично третиране, изградена по време на втората фаза.

Надграждане на предходните фази

Първата фаза на програмата приключи през 2014 г. и тя включваше четири елемента: изграждане на депо с капацитет от 2 825 000 m³ за обезвреждане на неопасни отпадъци; изграждане на съоръжение за компостиране на биологични отпадъци и градински отпадъци, което е с капацитет от 20 000 тона годишно (т/год.) за биологични отпадъци и с капацитет от 24 000 т/год. за градински отпадъци; закупуване и монтаж на оборудване за съществуващо съоръжение за сортиране на отпадъци; и пилотен проект за разделно събиране на отпадъци от опаковки при източника в два района на София.

Втората фаза приключи през 2015 г. и тя включваше подобрения в процеса на рециклиране и изграждането на инсталацията за механично-биологично третиране. Инсталацията е с входящ капацитет от 410 000 т/год. и може да произвежда около 39 000 т/год. рециклирани материали и 180 000 т/год. гориво, получено от битови отпадъци. Обемът на производството варира през годините.

И първата, и втората фаза бяха съфинансирани от Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР), като за всяка от тях бяха отпуснати съответно почти 43 млн. евро и 84 млн. евро.

Инсталацията за комбинирано производство на енергия ще бъде разположена при съществуваща топлоелектрическа централа и ще може да обработва 180 000 т/год. гориво, получено от битови отпадъци. Нейният метод на оползотворяване на енергия и проектът на котела ще гарантират високо равнище на ефикасност, което ще ѝ даде възможност за производство на достатъчно топлинна енергия за задоволяване на нуждите на 40 000 домакинства и достатъчно електроенергия за 30 000 домакинства. Топлинната енергия ще се доставя до мрежата за централно отопление на гр. София, а електроенергията — до националната мрежа.

Планирано е изграждането на инсталацията да започне през януари 2021 г. и да завърши през ноември 2023 г. Инсталацията ще бъде управлявана от 44 души.

Повече рециклиране, по-малко депониране

Благодарение на проекта ще се разшири системата за управление на отпадъци в София, като ще се осигури допълнителен капацитет за рециклиране на битови отпадъци. Системата е в съответствие с йерархията на отпадъците, определена в Рамковата директива на ЕС относно отпадъците, с Националния план на България за управление на отпадъците за периода 2014—2020 г. и с принципите на кръговата икономика, тъй като се повишава рециклирането на отпадъци за производство на енергия и се намалява използването на депа за отпадъци. Йерархията представя в низходящ ред най-добрите начини за опазване на околната среда във връзка с управлението на отпадъци: намаляване, повторна употреба, ремонт, рециклиране, оползотворяване и обезвреждане.

Горивото, получено от битови отпадъци, не се използва понастоящем в София, а се транспортира на разстояния до 400 km, за да се използва в производството на цимент. Съгласно правилата на ЕС това е разрешено само като временна мярка и Рамковата директива относно отпадъците постановява, че отпадъците трябва да се обезвреждат възможно най-близо до мястото им на производство.

Пренасочването на горивото, получено от битови отпадъци, от отрасъла на производство на цимент към комбинираното производство на топлинна и електрическа енергия ще донесе ползи за здравето и околната среда: отчасти чрез значително намаляване на транспорта на горивото, получено от битови отпадъци, и отчасти поради това че при използването на това гориво за комбинираното производство на енергия се отделят по-малко замърсители, отколкото при използването му за производство на цимент.

Допълнителни ползи за околната среда ще се извлекат от повишеното производство на електроенергия и последващото намаляване на вноса и горенето на природен газ, което ще подпомогне развитието на конкурентоспособна икономика с ниска въглеродна интензивност.

Общ размер на инвестициите и финансирането от ЕС

Общият размер на инвестициите за проекта „Проектиране и изграждане на инсталация за комбинирано производство на енергия в София с оползотворяване на RDF (гориво, получено от битови отпадъци) – трета фаза на интегрирана система от съоръжения за третиране на битовите отпадъци на Столична община” е 189 045 613 евро, като Европейският фонд за регионално развитие е осигурил 77 202 130 евро чрез оперативна програма „Околна среда“ за програмния период 2014—2020 г. Инвестицията е по приоритет „Отпадъци“.

Дата на проекта

14/05/2020