Възраждане на непознатата история и култура на Дунавския регион

Проект, който обхваща шест държави в Дунавския регион, излага пред нова аудитория скрито наследство, забравена история и културни забележителности. Проектът „Дунавска културна платформа — креативни места на 21ви век“ разкри места, сгради и дори личности, чието влияние и значение може да са позабравени. Целта беше да се включат тези културни ценности в нови или съществуващи културни маршрути, за да се насърчат повече туристи да посетят региона.

Допълнителни

 
The ‘Nipple of the City’ by Romanian artist Dumitru Oboroc – an installation in Regensburg, Germany, and a cultural attraction logged by the Danube Culture Platform ©City of Regensburg, Photo: Stefan Effenhauser The ‘Nipple of the City’ by Romanian artist Dumitru Oboroc – an installation in Regensburg, Germany, and a cultural attraction logged by the Danube Culture Platform ©City of Regensburg, Photo: Stefan Effenhauser

" Целта на проекта „Дунавска културна платформа“ е да се насочи вниманието към културното наследство и да се открият нови форми на интерпретация за аудиторията на 21-ви век. Това е възможно единствено чрез транснационално сътрудничество в мрежа от страхотни партньори от Дунавския регион. "

Елизабет Пахер, координатор на проекта

По проекта „Дунавска културна платформа“ беше осъществено сътрудничество с Европейския институт за културни маршрути с цел откриване или преоткриване на интересни места и разработване на нови дестинации за посетителите, благодарение на което по-голяма част от миналото на региона беше буквално отразено в туристическата карта. Сред тези места са археологически обекти, унищожено културно наследство, села, които са били наводнени, за да се осигури място за язовири, и обществени исторически ценности, скрити поради политически или социални причини. Проучвателната работа създаде условия за представяне на исторически места и събития по съвременни начини чрез използване по възможност на най-новите технологии за интерпретация, като приложения и виртуални изложби. 

Ново ръководство

Един от резултатите на проекта беше Ръководство за използване на скритото наследство като ресурс в полза на туризма. В него е представено как да се разпознае скритото културно наследство и да се помогне на заинтересованите страни, като музеи и местни органи, да оценят дадена културна ценност като потенциален туристически ресурс. Включени са насоки относно използването на инструменти за интерпретация и относно най-добрите начини за свързване на нови интересни места със съществуващи културни маршрути по река Дунав и в останалата част на Европа.

Екипът на проекта изготви подробен списък с непознати обекти на културно-историческото наследство, групирани в различни категории и теми: от корабоплаване по река Дунав и местна индустриална архитектура до изгубени места за отдих и военни конструкции. Освен това списъкът обхваща миграция и експулсиране на общности. Лица, живели и работил в региона, като Алберт Айнщайн и композитора Йозеф Хайдн, са включени в обстойното изследване.

Насърчаване на туризма

В рамките на проекта партньорите формулираха 15 транснационални теми, които биха могли да се използват за създаването или разширяването на културни туристически маршрути. Тези 15 теми свързват 135 непознати обекта на културно-историческото наследство, които партньорите са открили и проучили, а за някои от тях са стартирали пилотни проекти. Откритите места съдържат обекти на материалното и нематериалното наследство, които са били скрити, унищожени, заровени, недостъпни или забравени. 

Списъкът с непознатите обекти на културно-историческото наследство, организирани по теми и държави, е публикуван на уебсайта на проекта и се използва от лицата, работещи в сектора на туризма и културата, за подобряване на разбирането за историята и културата на Дунавския регион. Тази информация заедно с резултатите от пилотните проекти ще спомогне за разширяване на съществуващите туристически маршрути.

Video:

Общ размер на инвестициите и финансирането от ЕС

Общият размер на инвестициите за проекта „Дунавска културна платформа — креативни места на 21ви век“ е 1 676 878 EUR, от които 1 425 346 EUR са осигурени от Европейския фонд за регионално развитие и Инструмента за предприсъединителна помощ II по линия на програмата за транснационално сътрудничество „Дунав“ за програмния период 2014—2020 г. Инвестициите са по приоритетна ос „Околна среда и културно ангажиран Дунавски регион“.

 

Дата на проекта

29/05/2019