Подобряване на капацитета за иновации в сектора на домашните грижи в осем европейски региона

Осем европейски региона обединиха усилия, за да дадат тласък на иновациите в сектора на здравеопазването. Проектът HoCare по линия на програма Interreg Europe помогна на партньорите да споделят добри практики и да разработят планове за действие, които допринасят за подобряването на политиките и осигуряват нови услуги за иновативни решения в сектора на домашните здравни грижи. Сътрудничеството укрепва регионалните иновационни системи и оптимизира използването на структурните и инвестиционните фондове на ЕС. Създадените иновации ще помогнат на застаряващото население на Европа да живее по-активно и да остане по-независимо за по-дълго време.

Допълнителни

 
The Interreg Europe HoCare project promotes collaboration for home healthcare solutions. ©Interreg Europe HoCare Project The Interreg Europe HoCare project promotes collaboration for home healthcare solutions. ©Interreg Europe HoCare Project

" Проектът HoCare по линия на програма Interreg Europe успя да подобри инструментите на политиките на участващите региони за усвояване на европейските структурни и инвестиционни фондове в сектора на електронното здравеопазване чрез интензивен обмен между партньорите и заинтересованите страни от регионите. "

Елефтериос Лоизу, координатор на проекта

Проектът HoCare обедини региони от Кипър, България, Чехия, Литва, Унгария, Румъния, Португалия и Словения. 
По време на първата фаза на проекта регионите обмениха опит и споделиха 33 добри практики, които могат да бъдат възпроизведени, за да се подобри изпълнението на политики за иновации в сектора на домашните грижи. Основните резултати от тази дейност включваха изготвяне на анализ на регионалната ситуация, публикуване на съвместни тематични проучвания и доклади, и провеждане на 57 мероприятия за обучение по политиките. Това послужи като основа за разработването на планове за действие от страна на регионите, чиято цел е подобряване на техните политики чрез насърчаване на иновационните системи и разработване на нови политики, продукти и услуги в областта на домашните грижи. 

По време на втората фаза на проекта бяха изпълнени плановете за действие под надзора на управляващите органи на регионите, които отговарят за разпределението на паричните средства от структурните и инвестиционните фондове. На този етап целта беше да се подобри стратегическата насоченост, управлението и изпълнението на новите проекти, разработени чрез плановете, като се гарантира същевременно най-добро използване на потенциална, ръководена от ЕС инвестиция в размер на около 22 500 000 EUR.

Постигане на промяна

Подходът на проекта HoCare по програма Interreg Europe вече оказва положителни въздействия върху политиките, което би могло да доведе до иновации в областта на домашните грижи. Кипър например изпробва нови услуги за домашни грижи в сектора на електронното здравеопазване, след като почерпи вдъхновение от схема, изпълнявана в Словения. В България разработването на услуги в областта на телемедицината и телездравето беше включено в регионалната иновационна стратегия на страната. 

Модел на сътрудничество

Екипът на проекта използваше в своята работа модел на сътрудничество, известен като „модел на четворната спирала“. Моделът обединява потребители на услуги, предприятия, изследователски организации и публични органи за създаването на иновации. Такива партньорства могат да постигнат много повече от колкото една организация, която работи самостоятелно.

Видеоматериали

Общ размер на инвестициите и финансирането от ЕС

Общата инвестиция за проекта HoCare по линия на програма Interreg Europe е на стойност 1 247 673 EUR, като приносът на ЕС от Европейския фонд за регионално развитие е в размер на 1 041 361 EUR, осигурен чрез оперативната програма Interreg Europe за програмния период 2014—2020 г. Инвестицията е по приоритет „Научни изследвания и иновации“ и по специфична цел 1.2 „Подобряване на политиките за създаване на иновации“

Дата на проекта

02/12/2019