"i3" - Подкрепа за младите предприемачи в региона на Балканите и Средиземноморието

Талантливи млади предприемачи от пет държави в региона на Балканите и Средиземноморието участват в курсове за обучение и се учат от водещи бизнесмени в рамките на проект за насърчаване на иновациите и подпомагане на растежа на нови фирми. Общо 250 завършващи студенти и други младежи се възползват от проекта „i3 – Образование за идеи, изобретения и иновации за предприемачество“.

Допълнителни

 
i3 project branded promotional material ©Bulgaria Economic Forum 2018 i3 project branded promotional material ©Bulgaria Economic Forum 2018

" Чрез прилагане на модела i3 (идеи, изобретения, иновации) проектът представя иновативен подход за обучение, основан на ролеви игри, практика на всички нива и функции, наблюдение на работата на успешни бизнесмени, изграждане на обща предприемаческа култура, мислене и мотивация. Той стимулира предприемачеството и иновациите в стратегически и важни сектори. "

Кристина Златанова, координатор на проекта

Проектът е насочен към разрешаването на проблемите, свързани с липсата на умения и високата безработица в България, Кипър, Гърция, Албания и Северна Македония. Благодарение на проекта е създаден модел i3 за предприемачество, който включва стратегия за изпълнение и основна програма за обучение. Институции за обучение и образование, както и предприятия от тези пет държави, си сътрудничат за осъществяване на дейностите по проекта i3.

Модули за обучение

Във всяка участваща държава се провежда пилотно изпитване на пет модула за обучение. Обучението започва с общ модул по предприемачество, преди да се премине към по-специализирана работа в следните области: околна среда, енергетика, информационни и комуникационни технологии (ИКТ), високи технологии и начин на живот. Във всеки пилотен модул участват 50 студенти, които посещават предприятия и наблюдават работата на опитни предприемачи като част от обучението си.

Първият модул за обучение се проведе в България. Имаше участници от всички партньорски държави и обучението започна с общи теми, като бизнес в полза на обществото, изкуството на комуникацията и практическа математика. След това участниците преминаха към специализирания модул, посветен на начина на живот, по време на който те обхванаха области като здраве, видове работна среда, пътувания и туризъм, развлечения, кетъринг, спорт и култура.

Създаване на марка

Дългосрочната цел е моделът i3 да се превърне в разпознаваема марка, която може да популяризира възможности за творческо, целенасочено и иновативно обучение за младите хора, които искат да създадат собствен бизнес. Проектът е с транснационална насоченост, тъй като разглежда стратегически предизвикателства, които са общи за целия регион, като младежка безработица и необходимост от стимулиране на икономическия растеж.

Подробности за модела i3 и учебните материали са публикувани в книжка и са достъпни за изтегляне от уебсайта на проекта: https://www.i-3.eu/. Резултатите от проекта ще бъдат представени по време на изложение и конференция, посветени на проекта i3. Целта на това събитие е да се популяризират идеи, изобретения и иновации (трите „и“-та (3i)) в конкретните области на обучение, както и да се насърчат повече организации да участват.

Общи инвестиции и финансиране от ЕС

Общите инвестиции за проекта „i3 – Образование за идеи, изобретения и иновации за предприемачество“ са в размер на 904 835,50 EUR, от които 769 110,18 EUR са осигурени от Европейския фонд за регионално развитие на ЕС чрез Оперативна програма „Interreg V-B Балкани – Средиземно море“ за програмния период 2014 – 2020 г. Инвестицията е по приоритетна ос „Образование и обучение“.

Дата на проекта

13/03/2019