Пригодените за придвижване пеша градове предлагат по-чисти и по-безопасни пространства

Проект „Citywalk“ помага на десет града в региона на река Дунав да намалят емисиите, шума и задръстванията по улиците чрез редица мерки, които насърчават по-устойчиви форми на мобилност. Акцентът е върху подобряване условията за пешеходците с оглед на преобразуването на градовете в места, които са по-приятни за живеене, по-безопасни и по-здравословни.

Допълнителни

 
Poster ©Citywalk Project Poster ©Citywalk Project

" Проект „Citywalk“ спомага за реализиране на положителните въздействия от пешеходната мобилност в градските райони и така създава по-добри места за живеене. "

Данило Чех, координатор на проект „Citywalk“

Проектът обединява 17 партньори от девет държави — Австрия, България, Румъния, Словакия, Словения, Сърбия, Унгария, Хърватия и Чешката република. Общини, агенции за развитие, изследователски организации и търговски палати от целия регион на река Дунав обменят общи практики и методологии, за да помогнат на градовете да разработят ефикасни, благоприятни за хората градски транспортни системи, при които се отдава приоритет на придвижването пеша, вместо на моторизирания транспорт.

Пилотни действия

Градовете партньори осъществяват пилотни действия в малък мащаб, за да подобрят условията за придвижване пеша. Екипът на проекта разработи набор от инструменти за подобряване на пригодността за придвижване пеша, за да помогне на градовете да реализират плановете си. Наборът от инструменти се изпитва и прецизира чрез пилотните действия и той включва специално разработен индекс на пригодността за придвижване пеша, който може да се използва за измерване на равнищата на пригодност за придвижване пеша в различни градски квартали. Онлайн ресурси също дават възможност на градовете да споделят добри практики и да разрешават общи проблеми.

При приключване на пилотните действия и представяне на плановете за подобряване на пригодността за придвижване пеша, градовете ще пристъпят към разработване на конкретни предложения за политика, които да доведат до промяна, съобразена с техните потребности и условия. Въпреки че акцентът е върху ходенето, проектът разглежда проблеми чрез цялостен подход, за да се подобри градската мобилност чрез ефикасно съчетаване на различни транспортни средства — както обществени, така и частни.

Постигане на промяна

Промените, които насърчават и популяризират пригодност за придвижване пеша, биха могли да включват инвестиции в инфраструктура, например чрез промяна на устройствените планове на улиците, за да се отдаде приоритет на пешеходците, вместо на леките автомобили. Междувременно бяха проучени незаконодателни интервенции, за да се насърчат хората да оставят лекия автомобил вкъщи, като схеми за повишаване на осведомеността, които популяризират придвижването пеша и неговите ползи за здравето. В допълнение към това биха могли да се използват интервенции на политиката и промени в местната нормативна уредба, за да се въведат нови ограничения на скоростта, за да се изменят законите за паркиране, за да се насърчи проектиране на пътища, които са благоприятни за пешеходците, или за да се подобри общественият транспорт. Градовете, които участват в проекта, са:

  • Камниик и Птуй в Словения,
  • Ниредхаза, Унгария,
  • Орадя, Румъния,
  • Стрибро, Чешка република,
  • Валево, Сърбия,
  • Вараждин, Хърватия,
  • Варна, България,
  • Вайц, Австрия, Жилина, Словакия.

Upravičenci

„Всички от моето семейство ходим пеша на работа и училище, и сме много доволни, че благодарение на проекта CityWalk бяха поставени светодиодни пътни знаци при пешеходните пътеки, което очевидно доведе до намаляване на скоростта на превозните средства, а ние като пешеходци се чувстваме в много по-голяма безопасност. Надяваме се, че действията по проект CityWalk ще насърчат всички лица, отговарящи за разработването на политики, да приложат същите или сходни дейности, да популяризират значението на ходенето пеша и да насърчат безопасността на пешеходците при пътното движение.“

 

Марина Радосавлевич, жител на улица „Вразова“ в центъра на град Вараждин (Хърватия)

 

„Преди реализирането на проекта CityWalk се сблъсквах постоянно с проблеми поради неправилната конструкция на тротоарите, местата за паркиране и лошото оформление на целия пазар. Автомобилите паркират точно пред входа на моя магазин, като блокират мястото, предназначено за пешеходците и моите клиенти. Благодарение на проекта CityWalk нашият град разреши тези проблеми. Градските власти коригираха тротоара, забраниха местата за паркиране и насърчиха ходенето пеша. Вече не е проблем за моите клиенти да ходят безопасно пеша, те имат нормален достъп до магазините и са защитени от автомобилите.“

 

Людмила Грабар, собственик на магазин в центъра на Птуй (Словения)

Общи инвестиции и финансиране от ЕС

Общите инвестиции за проект „CityWalk — постигане на места с отговорно потребление на енергия: създаване на пригодени за придвижване пеша градове в региона на река Дунав“ възлизат на 2 229 590 EUR, като 1 895 151 EUR бяха осигурени от Европейския фонд за регионално развитие и Инструмента за предприсъединителна помощ на ЕС чрез транснационалната оперативна програма „Дунав“за програмния период 2014—2020 г.

Дата на проекта

29/08/2018