Териториално сближаване

От 1986 г. насам целта на политиката на сближаване е засилване на икономическото и социалното сближаване. С Договора от Лисабон и с новата стратегия на ЕС (Европа 2020) се въвежда трето измерение - териториално сближаване.

Този въпрос се обсъжда от началото на 90-те години на миналия век и с всяко ново присъединяване на държава към ЕС нуждата от засилване на вниманието към развитието на европейската територия става все по-голяма.

Основни въпроси

Как да:

 • се възползваме от силните страни на всяка територия, така че тя да допринася по най-добрия начин за устойчиво и балансирано развитие на ЕС като цяло?
 • се справим по-добре с концентрацията? Градовете оказват както положителни, така и отрицателни въздействия - увеличаване на иновациите и производителността, но същевременно замърсяване и социално изключване.
 • изградим по-добри връзки между териториите? Хората трябва да могат да живеят там, където желаят и навсякъде да имат достъп до обществени услуги, ефективен транспорт, надеждни енергийни мрежи и широколентов интернет.
 • развиваме сътрудничество? Последиците от изменението на климата и от автомобилните задръствания не се съобразяват с традиционните административни граници, поради което са необходими нови форми на сътрудничество между страните и регионите. Стратегиите на ЕС за региона на Балтийско море English и за региона на река Дунав English са пример за нов, макрорегионален подход.
 • Urban-Rural linkages en

Със Зелената книга за териториално сближаване pdf (2008 г.) бе дадено началото на широко обсъждане, което продължава и до днес чрез редовни срещи на експерти от цяла Европа. Териториалното сближаване ще бъде неразделна част от политиката на сближаване след 2013 г.

Как чрез политиката на сближаване може да се подобри териториалното сближаване в бъдеще?

 • чрез насърчаване на функционален подход към интегрирано развитие на териториите като пространства, в които хората прекарват своя живот
 • чрез насърчаване на съобразени с нуждите на всяка територия политики en посредством междусекторна координация на политиките и управление на всички равнища - от местно до европейско
 • чрез насърчаване на сътрудничеството между териториите с цел засилване на европейската интеграция
 • чрез подобряване на знанията за териториите, за да се насочва по-добре тяхното развитие.

Документи по темата

 • Territorial Agenda 2030 - A future for all places pdf en
 • European Spatial Development Perspective (ESDP) pdf en
 • Territorial Agenda of the EU. Towards a more competitive and sustainable Europe of diverse regions, 25 May 2007 pdf en
 • First Action Programme for the Implementation of the Territorial Agenda of the European Union, 23 November 2007 pdf en - Annex pdf en
 • Green Paper on Territorial Cohesion Turning territorial diversity into strength pdf en
 • Green Paper on Territorial Cohesion, the way ahead, Panorama Magazine, December 2008 pdf en
 • Sixth progress report on economic and social cohesion pdf en
 • Territorial Cohesion under the Looking Glass - Synthesis paper pdf en
 • "Territorial cohesion: unleashing the territorial potential" Background Document to the Conference on Cohesion Policy and Territorial Development: Make Use of the Territorial Potential! 10-11 December 2009, Kiruna, Sweden pdf en
 • The territorial State and Perspectives of the European Union, 2011 update pdf en
 • Territorial Agenda of the European Union 2020 pdf en
 • Background paper : "How to strengthen the territorial dimension of 'Europe 2020' and EU Cohesion Policy based on the Territorial Agenda 2020" pdf en
 • Territorial Agenda 2020 put in practice - Enhancing the efficiency and effectiveness of Cohesion Policy by a place-based approach en

Семинари