Основни постижения на регионалната политика

Настоящите резултати по държави се основават на Обобщения доклад  за последваща оценка на програмите на политиката на сближаване, финансирани от Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР) и Кохезионния фонд за програмния период 2007—2013 г. . Те представят анализ на заключенията на равнище държава членка и чрез тях се търси отговор на три основни групи въпроси:

  • Как е използвано предоставеното финансиране в държавата членка или за какво са били изразходвани паричните средства?
  • Какви са резултатите и до каква степен са допринесли за постигането на целите на политиката на сближаване?
  • Какви поуки могат да се извлекат от опита, натрупан през периода, и какви са очакваните последици за политиката на сближаване или как може да се подобрят структурата и действието на политиката, за да стане тя по-ефективна?

Досега за програмния период 2007–2013 г. основните постижения на регионалната политика са:

Създаване на работни места и растеж

Доходите в най-бедните региони на ЕС нарастват, като БВП на глава от населението в тези области се е увеличил от 60,5 % от средния за ЕС през 2007 г. до 62,7 % през 2010 г.


През периода 2007–2015 г. са създадени около 1 300 000 нови работни места

View the data

Инвестиции в хората

2,4 млн. души, участвали в дейности по линия на ЕСФ за подпомагане на достъпа до заетост, са започнали работа в срок от 6 месеца (2007–2010 г.)


Около 15 милиона участници в програми на ЕСФ всяка година

View the data

Подкрепа за предприятията


356 800 проекта, изпълнявани от МСП, получават пряка инвестиционна помощ

View the data

141 052 е броят на подкрепените новосъздадени предприятия

View the data

Подкрепа за научните изследвания и иновациите


125 668 броят на подкрепените проекти за научни изследвания

View the data

подкрепени са 45 371нови дългосрочни проекти за сътрудничество

View the data

Създадени са 70 900 нови дългосрочни работни места в областта на научните изследвания

View the data

Още 20.6 милиона граждани на ЕС са обхванати от покритието на услугите за достъп до широколентов интернет

View the data

Подобряване на околната среда

Модернизирани водоснабдителни системи, от които се възползват 15 млн. граждани

View the data

19.7 милиона граждани се ползват от проекти за отпадъчни води

View the data

1 650 Km2 рехабилитирана площ

View the data

Модернизиране на транспорта и енергетиката


Допълнителен капацитет за производството на енергия от възобновяеми източници: 5 309 MW

View the data

Пътища: строеж на 6 700 км и реконструкция на 41 189 км

View the data

 

View the data

Жп линии: строеж на 475 км и реконструкция на 7500 км

View the data

 

View the data

 

Страницата представя моментна снимка на ключовите постижения до момента през периода 2007–2013 г. (освен ако не е посочено друго, данните се отнасят за периода от 1 януари 2007 г. до 31 декември 2014 г.) и показва как политиката на сближаване на ЕС помага за преодоляване на кризата и постигане на икономически растеж.

Въздействието и резултатите за периода 2000-2006 г. можете да намерите в последващите оценки

Data for research 2007-2013
Cohesion Policy Data


Примери на съфинансирани от ЕС проекти през програмния период 2007–2013 г.