Основни постижения на регионалната политика

Настоящите резултати по държави се основават на Обобщения доклад  за последваща оценка на програмите на политиката на сближаване, финансирани от Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР) и Кохезионния фонд за програмния период 2007—2013 г. . Те представят анализ на заключенията на равнище държава членка и чрез тях се търси отговор на три основни групи въпроси:

  • Как е използвано предоставеното финансиране в държавата членка или за какво са били изразходвани паричните средства?
  • Какви са резултатите и до каква степен са допринесли за постигането на целите на политиката на сближаване?
  • Какви поуки могат да се извлекат от опита, натрупан през периода, и какви са очакваните последици за политиката на сближаване или как може да се подобрят структурата и действието на политиката, за да стане тя по-ефективна?

Допълнителни

 

Досега за програмния период 2007–2013 г. основните постижения на регионалната политика са:

Създаване на работни места и растеж

Доходите в най-бедните региони на ЕС нарастват, като БВП на глава от населението в тези области се е увеличил от 60,5 % от средния за ЕС през 2007 г. до 62,7 % през 2010 г.

Инвестиции в хората

2,4 млн. души, участвали в дейности по линия на ЕСФ за подпомагане на достъпа до заетост, са започнали работа в срок от 6 месеца (2007–2010 г.)

Всяка година около 15 милиона души участват в хиляди проекти, съфинансирани от Европейския социален фонд (ЕСФ) в целия ЕС.

Подкрепа за предприятията

Подкрепа за научните изследвания и иновациите

Подобряване на околната среда

Модернизиране на транспорта и енергетиката

Страницата представя моментна снимка на ключовите постижения до момента през периода 2007–2013 г. (освен ако не е посочено друго, данните се отнасят за периода от 1 януари 2007 г. до 31 декември 2014 г.) и показва как политиката на сближаване на ЕС помага за преодоляване на кризата и постигане на икономически растеж.

Въздействието и резултатите за периода 2000-2006 г. можете да намерите в последващите оценки

Data for research 2007-2013
Cohesion Policy Data


Примери на съфинансирани от ЕС проекти през програмния период 2007–2013 г.