Основни постижения на регионалната политика през периода 2014-2020 г.

Политиката на сближаване — финансирана по линия на ЕФРР, ЕСФ и на Кохезионния фонд — е най-големият източник на преки инвестиции от бюджета на ЕС за периода 2014—2020 г. Тези три фонда ще дадат възможност за обща инвестиция в размер на 485 милиарда евро, като финансирането от бюджета на ЕС ще бъде 355 милиарда евро.

По-долу ще видите представяне на избрани инвестиционни цели и на напредъка в постигането на тези цели до момента, организирани в три раздела:

Филтърът ви позволява да видите конкретния принос по държави.


Текстът по-долу се позовава главно на целеви стойности от края на 2017 г. (освен ако не е посочено друго). Подробно представяне на обхвата на финансирането и на постигането на инвестиционните цели е публикувано на платформата за свободно достъпни данни относно ЕСИФ. Там можете да намерите графики по тема, държава, програма и фонд.

В каретата с показатели са представени:

  • целите, определени в приетите програми, и информацията, докладвана годишно от програмите за изпълнение
  • прогнозите за избраните с решение проекти и
  • постигнатото до момента

 

Интелигентна Европа

Значителни ресурси на ЕФРР са разпределени за засилване на научните изследвания, технологичното развитие и иновациите, за подобряване на достъпа до цифровата икономика и ИТ услугите, и за повишаване на конкурентоспособността на МСП. По-долу са представени подбрани ключови показатели за инвестиции.

Подпомогнати фирми

ЕФРР предоставя значителна подкрепа на европейските фирми. Над 1,1 милиона предприятия (главно МСП) са получили подкрепа, което представлява около 4 % от всички фирми в Европа през 2016 г.

 

Работни места, създадени във фирмите

Планирано е инвестициите по ЕФРР да генерират около 420 000 нови работни места, от които 58 % ще бъдат създадени в Обединеното кралство, Германия, Испания, Франция и Португалия. В тези държави се очаква над 80 % от новите работни места да бъдат осигурени в МСП.

 

Подпомогнати нови фирми

Около 160 000 нови предприятия ще получат подкрепа по линия на ЕФРР за стартиране и разрастване на бизнеса си, от които близо 40 % са в Обединеното кралство, а 30 % са във Франция.
За информация, целта представлява около 6 % от общото население на ЕС в нови предприятия (предприятия на възраст до 5 години) през 2016 г.

 

Научни изследователи с подобрена изследователска база

Инвестициите в научни изследвания и иновации са основна цел на инвестициите по линия на ЕФРР: 130 000 изследователи ще имат достъп до подобрени съоръжения за научноизследователска инфраструктура. Това представлява 3 % от всички европейски изследователи и се равнява на общия брой изследователи в Швеция и Люксембург (2017 г.).

 

Подобрен широколентов достъп за домакинствата

Освен това 14,5 милиона домакинства ще имат широколентов достъп от поне 30 Mbps, от които 68 % ще бъдат в Испания, Гърция и Италия. В Испания целта представлява 25 % от всички домакинства.
В европейски контекст 33,2 милиона европейски домакинства са без широколентов достъп от поне 30 Mbps (2017 г.).

 

Устойчива Европа

Инвестициите за подкрепа на прехода към нисковъглеродна икономика във всички сектори, за опазване и защита на околната среда, за повишаване на ефективността на ресурсите и за насърчаване на приспособяването към изменението на климата, за предотвратяване и управление на риска са в основата на инвестициите по линия на ЕФРР и КФ за създаване на по-екологосъобразна Европа. По-долу са представени подбрани ключови показатели за инвестиции.

Нов капацитет на възобновяемата енергия

ЕФРР и КФ подкрепят допълнителен капацитет за производство на енергия от възобновяеми източници от 6 700 MW За сведение, 6 700 MW представлява около 40 % от годишния допълнителен капацитет на възобновяема енергия в ЕС.

 

Намалено потребление на енергия в обществени сгради

Планирано е спестяване на енергия от 4 827 Gwh/година в подпомагани обществени сгради. За информация, спестяванията се равняват на годишното потребление на близо 900 000 домакинства.

 

Питейна вода с по-добро качество за хората

Благодарение на инвестиции по линия на ЕФРР и КФ 12,5 милиона души ще получат достъп до ново или подобрено водоснабдяване. 80 % от целевите бенефициери живеят в Румъния, Испания, Португалия, Италия и Гърция. Делът на румънските граждани, които ще се възползват от това, представлява 17 % от общото население на страната.
За информация, приблизително 18,1 милиона граждани на ЕС нямат достъп до водоснабдяване (2015 г.).

 

По-добро пречистване на отпадни води за хората

Други 17 милиона души ще се възползват от ново или подобрено пречистване на отпадъчни води. Близо 50 % от целевите бенефициери ще са от Италия, Испания и Полша. Италианските граждани, които ще се възползват от отпуснатите средства по линия на ЕФРР и КФ, представляват 7 % от общото население.
За информация, приблизително 21,3 милиона граждани на ЕС нямат достъп до пречистване на отпадъчни води (2015 г.).

 

Новоизградени или модернизирани железопътни линии

Благодарение на инвестициите по линия на ЕФРР и КФ, 6 900 км нови, реконструирани или модернизирани железопътни линии ще бъдат осигурени в цяла Европа, от които 73 % са в Полша, Испания, Румъния и Унгария. Чрез инвестициите по линия на ЕФРР и КФ се планира да се създадат, реконструират или модернизират 12 % от общата железопътна мрежа на Полша.
Целта на TEN-T от 4 500 км (към декември 2018 г.) представлява 69 % от общата цел за реконструирани железопътни линии.

 

Новоизградени или модернизирани пътища

ЕФРР и КФ ще подкрепят 13 100 км нови, реконструирани или модернизирани пътища в Европейския съюз, от които 57 % ще са в Полша, Румъния и Чехия.
В рамките на общата цел за изграждане или реконструкция участъците от TEN-T съставляват 2 780 км (21 %).

 

Приобщаваща Европа

Насърчаването на устойчива и качествена заетост, социално приобщаване, борба с бедността и дискриминацията, и инвестирането в образование, обучение и професионално обучение за умения представляват основните социални стълбове на ЕСФ и ЕФРР през периода 2014—2020 г. По-долу са представени подбрани ключови показатели за инвестиции.

Участници в ЕСФ/ИМЗ, които са ангажирани с образование и обучение, които получават подкрепа за заетост и социално приобщаване

 

Подобрена инфраструктура за грижи за деца или образователна инфраструктура

6,9 милиона студенти ще имат достъп до подобрена образователна инфраструктура. Италия е бенефициерът, в който 72 % от учениците и студентите ще се възползват от обновяването на инфраструктурата.
На равнище ЕС броят на европейските ученици на възраст под 15 години е 62,2 милиона (2016 г.).

 

Хора, които се възползват от подобрения в здравеопазването

Благодарение на инвестициите по линия на ЕФРР над 46,9 милиона души ще се възползват от подобрени здравни услуги, от които над 50 % са граждани на Испания и Полша. В Полша 38 % от общото население ще ползва от подобрените услуги.

 

Хора, които се възползват от интегрирани градски стратегии

45 милиона души ще живеят в райони с интегрирани стратегии за градско развитие, от които 60 % ще са във Франция, Унгария и Германия. Във Франция и Унгария от тези стратегии ще се възползват съответно 21 % и 74 % от населението.