Приносът на европейските структурни и инвестиционни фондове за създаването на работни места и растеж, за плана за инвестиции и за приоритетите на Комисията

Допълнителни

 

Европейските структурни и инвестиционни (ЕСИ) фондове са основният инструмент на инвестиционната политика на ЕС: от бюджета на ЕС са разпределени над 454 милиарда евро, които ще бъдат вложени в над 500 програми. Заедно с националното съфинансиране, което възлиза на 183 милиарда евро, общият размер на инвестициите достига не по-малко от 637 милиарда евро. С такъв бюджет европейските структурни и инвестиционни фондове придобиват все по-голямо значение за съфинансирането на публични инвестиции, компенсирайки намаляващите национални и регионални инвестиции в резултат на кризата. През периода 2014—2016 г. се очаква фондовете да осигурят приблизително 14 % от средния общ размер на публичните инвестиции, като в някои държави членки дори до 70 %.

Над 120 милиарда евро от ЕСИ фондовете ще бъдат стратегически инвестирани в научни изследвания и иновации, подкрепа за малките предприятия и цифрови технологии, като по този начин ще се допринесе за постигането на целите на ЕС за интелигентен растеж. Фондовете ще бъдат от съществено значение и за устойчивия растеж на ЕС. С най-големия европейски бюджет, отпускан някога за инвестиции в областта на енергетиката, околната среда, климата и устойчивия транспорт — 193 милиарда евро, програмите ще допринесат значително за насочването на Европа по пътя към нисковъглеродна икономика.

В допълнение към инвестициите в ключови инфраструктури в различни области, сред които широколентов интернет, транспорт или водоснабдяване, и инвестициите в обучение и образование, социално приобщаване и професионална адаптивност на работната сила на Европа, европейските структурни и инвестиционни фондове ще подпомогнат пряко два милиона предприятия в цяла Европа за повишаване на тяхната конкурентоспособност и за разработване на иновативни продукти, както и за създаването на нови работни места.

Освен това ЕСИ фондове, които са важна част от Плана за инвестициите за Европа и допълват Европейския фонд за стратегически инвестиции (ЕФСИ), ще привлекат инвестиции, ще подпомогнат структурните реформи, ще насърчат финансирането от частния сектор, ще коригират неефективността на пазара и ще подобрят инвестиционния климат.

През следващите осем години се очаква, че 456 национални и регионални програми и 79 програми за междурегионално сътрудничество, финансирани по линия на ЕСИ фондовете, ще доведат до създаването на критична маса от инвестиции в ключови области на растеж, които ще имат положително въздействие върху икономиката на ЕС.

В Съобщението на Комисията „Инвестиции за работни места и растеж — извличане на максимални ползи от приноса на европейските структурни и инвестиционни фондове“ е представен преглед на очакваните постижения на европейските структурни инвестиционни фондове (ЕСИ фондове) през периода 2014—2020 г., както и прекият им принос за целите на ЕС за растеж и работни места, Плана за инвестиции на Европа и приоритетите на Комисията за следващото десетилетие. В него са представени и резултатите от преговорите с всички държави членки по споразуменията за партньорство и програмите.

 • Инвестиции за работни места и растеж — извличане на максимални ползи от приноса на европейските структурни и инвестиционни фондове en pdf
 • Европейско териториално сътрудничество/INTERREG en pdf
 • Информационни листове по държави en pdf
 • Оценка и график en pdf

Области на инвестиране:

 • Работни места, растеж и инвестиции de en fr itbgesropdf
 • Цифров единен пазар de en fritbgesro pdf
 • Енергиен съюз и климат de en fritbgesro pdf
 • Вътрешен пазар de en fritbgesro pdf
 • Икономически и паричен съюз de en fritbgesro pdf
 • Правосъдие и основни права de en fritbgesro pdf
 • Миграция de en fritbgesro pdf

Нагледно представяне на данните и обща информация

Работни места, растеж и инвестиции de en fritbgesropdf


Цифров единен пазар de en fritbgesro pdf


Енергиен съюз и климат de en fritbgesro pdf


Вътрешен пазар de en fritbgesro pdf


Икономически и паричен съюз de en fritbgesro pdf


Правосъдие и основни права de en fritbgesro pdf


Допълняемост между ЕСИ фондове и ЕФСИ

 • Допълняемост между европейските структурни и инвестиционни фондове и Европейския фонд за стратегически инвестиции: осигуряване на координация, полезни взаимодействия и допълняемост en pdf - обобщение bg cs da de el en es et fi fr hr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv pdf

Country Factsheets

ЕСИ фондове включват: