Основната инвестиционна политика на ЕС

Регионалната политика е основната инвестиционна политика на ЕС

Регионалната политика е насочена към всички региони и градове в Европейския съюз с цел да се подкрепи създаването на работни места, конкурентоспособността на предприятията, икономическият растеж, устойчивото развитие и да се подобри качеството на живот на гражданите.

За да се постигнат тези цели и да се отговори на различните потребности за развитие във всички региони на ЕС, за политиката на сближаване за периода 2014–2020 г. са предвидени 355,1 млрд. EUR – почти една трета от общия бюджет на ЕС.

Как се предоставя финансирането

Регионалната политика се изпълнява чрез две основни фонда: Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР)и Кохезионния фонд (КФ) и Европейския социален фонд (ЕСФ).

Заедно с Европейския социален фонд (ЕСФ) и Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) и Европейския фонд за морско дело и рибарство (ЕФМДР) те съставляват Европейските структурни и инвестиционни (ЕСИ) фондове.

Thematic Objective 1: Research and innovation by Country for 2014-2020

ESI Funds - Breakdown by Fund

Регионалната политика и политическите приоритети на Комисията

Регионалната политика има голямо въздействие в много области. Нейните инвестиции помагат за изпълнението на много от целите на политиката на ЕС и допълват политиките на ЕС, като например тези в областта на образованието, заетостта, енергетиката, околната среда, единния пазар, научните изследвания и иновациите.

Европейските структурни и инвестиционни фондове имат пряк принос за Плана за инвестиции и приоритетите на Комисията.

Pегионалната политика осигурява необходимата инвестиционна рамка за изпълнение на целите на стратегията „Европа 2020“ за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж в Европейския съюз.

Петте цели на ЕС за 2020 г. са:

 1. Заетост: 75 % от хората на възраст 20–64 години да бъдат заети;
 2. Научни изследвания и развитие: 3 % от БВП на ЕС да бъдат инвестирани в научноизследователската и развойна дейност;
 3. Изменение на климата и устойчива енергия:
  • Намаляване на емисиите на парникови газове с 20 % спрямо нивата от 1990 г.;
  • 20 % от енергията да бъде от възобновяеми енергийни източници;
  • Повишаване на енергийната ефективност с 20 %;
 4. Образование:
  • Намаляване на дела на учениците, напускащи преждевременно училище, под 10 %.
  • Намаляване на броя на хората, изложени на риск от бедност и социална изолация, с най-малко 20 млн. души.
 5. Борба с бедността и социалната изолация: намаляване на броя на хората, изложени на риск от бедност и социална изолация, с най-малко 20 млн. души.

Всяка държава членка е приела собствени национални цели в тези области.

Регионалната политика подкрепя европейската солидарност

По-голямата част от финансирането на политиката на сближаване се концентрира върху по-слабо развитите европейски държави и региони, за да им се помогне да наваксат изоставането и да се намалят икономическите, социалните и териториалните различия, които все още съществуват в ЕС.

Total allocations of Cohesion Policy 2014-2020: Breakdown by spending categories (million €, current prices)

Total allocations of Cohesion Policy 2014-2020: Breakdown by spending categories (current prices)

Регионална политика смекчи най-тежките последици от кризата върху регионите и градовете на Европа

Чрез подкрепата си за публичните инвестиции и гъвкавото изпълнение на инвестициите на ЕС, например чрез препрограмиране на фондовете или повишаване на процента на съфинансиране в държави като Кипър, Гърция, Унгария, Ирландия, Португалия и Румъния, регионалната политика смекчи въздействието на започналата през 2008 г. финансова криза. Освен това във време на продължителна фискална консолидация регионалната политика на ЕС се превърна в изключително важен инструмент. Без политиката на сближаване през кризисния период така необходимите публични инвестиции в по-слабо развитите държави членки биха се свили драстично с още 45 %.

Working Paper: The impact of the economic and financial crisis on the reform of Cohesion Policy 2008-2013 pdf en

Общо финансово въздействие

Политиката на сближаване е катализатор за набирането на допълнително публично и частно финансиране, не само защото задължава държавите членки да осигурят съфинансиране от националния бюджет, но и защото вдъхва доверие у инвеститорите.

Като се вземе предвид националното финансово участие и набирането на други частни инвестиции, се очаква въздействието на политиката на сближаване за периода 2014–2020 г. да бъде около 450 млрд. EUR.