История на политиката

1957 - 1987 г.

1988 - 1992 г.

 • 1988 г. - с цел адаптиране към присъединяването на Гърция (1981 г.) и Испания и Португалия (1986 г.) структурните фондове се интегрират в обща политика на сближаване (известна още като "кохезионна политика"), с която се въвеждат следните основни принципи:
  • съсредоточаване върху най-бедните и най-слабо развитите региони
  • многогодишно програмиране
  • стратегическо ориентиране на инвестициите
  • участие на регионални и местни партньори.
 • Бюджет: 64 млрд. екю.

1994 - 1999 г.

 • 1993 г. - с Договора от Маастрихт се въвеждат три новости:
 • 1993 г. - създаване на Финансовия инструмент за ориентиране на рибарството
 • 1994 - 1999 г. - ресурсите за структурните фондове и за Кохезионния фонд се удвояват, с което техният размер достига една трета от бюджета на ЕС.
 • 1995 г. - добавя се специална цел за подкрепа на слабо населените региони във Финландия и Швеция.
 • Бюджет: 168 млрд. екю.

2000-2006 г.

 • 2000 г. - с Лисабонската стратегия приоритетите на ЕС се пренасочват към растеж, работни места и иновации, което води и до съответна промяна в приоритетите на политиката на сближаване.
 • 2000 - 2004 г. - чрез предприсъединителни инструменти на страните, очакващи да се присъединят към ЕС, се предоставят средства и ноу-хау.
 • 2004 г. - десет нови страни се присъединяват към ЕС (населението на ЕС нараства с 20%, но БВП - само с 5%).
 • Бюджет: 213 млрд. евро за 15-те дотогавашни държави-членки; 22 млрд. евро за новите страни членки (2004 - 2006 г.)

2007-2013 г.

 • 2007 г.: България и Румъния се присъединяват към ЕС
 • 2013 г. - Хърватия се присъединява към Европейския съюз
 • Опростени правила и структури
 • Основните елементи на реформата са акцент върху прозрачността и комуникацията и още по-силна насоченост към растеж и заетост
 • Основни инвестиционни области (25 % от бюджета са заделени за научни изследвания и иновации, а 30 % за екологична инфраструктура и мерки за борба с изменението на климата)
 • Бюджет: 347 милиарда евро
 • Постижения

2014 - 2020 г.