Речник

Допълнителни

 

Споделено управление

Съществуват два основни начина на управление на средства от ЕС – централизирано и пряко управление от страна на Европейската комисия, например на средства за научни изследвания, и споделено управление между ЕС и държавите членки, например на средства от структурните фондове и от Кохезионния фонд. ЕС е поверил управлението на последните на държавите членки. По-голямата част от отпусканите от ЕС средства се управляват споделено от държавите членки на ЕС.

При споделеното управление на средства Комисията поверява на държавите членки изпълнението на програмите на национално равнище. След това държавите членки отпускат средствата на крайните получатели (компании, селскостопански производители, общини и т.н.). Всяка държава членка носи основната отговорност за създаването на система за управление и контрол, отговаряща на изискванията на регламентите, като се грижи за ефективното функциониране на тази система и за предотвратяването, откриването и отстраняването на нередности. Комисията изпълнява надзорни функции, като се уверява, че разпоредбите относно системата за управление и контрол съответстват на изискванията. Тя проверява ефективното функциониране на системата и извършва корекции, когато е необходимо.

Допълнителна информация