Речник

Допълнителни

 

Региони за икономическа промяна

'„Региони за икономическа промяна“ е инициатива, която допълваше целта „Европейско териториално сътрудничество“ на политиката на сближаване за периода 2007–2013 г. Тя имаше за цел да насърчи обмена на добри практики между европейските региони като средство за увеличаване на иновациите. Инициативата подпомагаше регионалната политика в изпълнението на стратегическите цели на ЕС за увеличаване на растежа и заетостта в Европа.

Дейностите по създаване на мрежи по инициативата „Региони за икономическа промяна“ се извършваха чрез програмата за междурегионално сътрудничество INTERREG IVC и чрез програмата за сътрудничество по проблемите на градовете URBACT II. Тези програми имаха общ бюджет от 375 млн. EUR за периода 2007–2013 г. Инициативата предоставяше възможност на Комисията да обозначи някои проекти като мрежи за бързо осъществяване на нововъдения, когато чрез тях се полагаха особени усилия добрите идеи да достигнат до основните инвестиционни програми, подкрепяни от структурните фондове и Кохезионния фонд на ЕС.

'„Региони за икономическа промяна“ включваше и информационни и комуникационни дейности. Комисията организира годишна конференция, на която най-добрите регионални новаторски проекти бяха отличавани с наградата „RegioStars“.

Инициативата „Региони за икономическа промяна“ беше една от идеите, вдъхновили концепцията за „стратегии за интелигентна специализация“. Наградите „RegioStars“, един от най-успешните елементи на стратегията, продължават да се провеждат всяка година.